Türkiye Burslusu öğrencilerin bursluluk işlemlerine dair yönerge ve rehber güncellendi…

türkiye bursları yönergesi

 

 

TÜRKİYE BURSLARI BURSLULUK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Bursları kapsamında Türkiye
Cumhuriyeti Devleti tarafından uluslararası öğrencilere verilen Türkçe öğretimi, ön lisans,
lisans ve lisansüstü burslarına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Yönerge, Türkiye Bursları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti
Devleti tarafından uluslararası öğrencilere verilen Türkçe öğretimi, ön lisans, lisans ve
lisansüstü bursluluk statüsünün kazanılmasını, bursların kapsamını (ödemeler, destekler, burs
kesintileri), izinleri, burs dondurmayı, burs iptalini, burs durdurmayı, vize ve yurt ile ikamet
izinlerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 732 nci maddesinin (c) bendi, 741 inci
maddesinin (f) ve (g) bentleri ile 17/6/2014 ve 29033 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan
Türkiye Bursları Yönetmeliği dayanak alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;
a) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,
b) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,
c) Bilimsel hazırlık: Yüksek lisans ve Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin
gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,
ç) Burs dondurma: Bursluluk statüsü kaybedilmeksizin burs ödemesine ara verildiği
durumu,
d) Burs durdurma: Öğrencinin bursluluğunun araştırılmasının gerektiği durumlarda
Bursluluk statüsü kaybedilmeksizin burs ödemesine ara verildiği, araştırmanın öğrenci lehine
sonuçlanması halinde geriye dönük burs ödemelerinin yapıldığı durumu,
e) Bursluluğun iptali: Öğrencinin bursluluk statüsünün sona erdirilmesini,
f) Burs kesintileri: Öğrencilerin aylık burs ödemelerinde veya öğrenciye yapılan
desteklerde kesintiye gidilmesini,
g) Bursluluk taahhütnamesi: Öğrencilerin yükümlülüklerini ve bursluluk şartlarını
belirten ve burslandırılmaya uygun bulunan adaylar tarafından imzalanan belgeyi,
ğ) Davet mektubu: Öğrencinin yerleştirildiği Türkçe öğretim merkezi, üniversite,
bölüm, yurt bilgileri ve kayıt için gerekli evrak listesinin yer aldığı belgeyi
h) Destekler: Burs programına tanımlanmış öğrenim katkı payı, kısmi aylık burs
ödemesi, ulaşım desteği, sağlık sigortası ile barınma yardımı gibi ödemeleri,
i) Dış temsilcilik: Yurtdışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve
Başkonsolosluklarını,
ı) Eğitim yılı: İki yarıyıldan oluşan bir akademik yılı,
j) KYK: Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu
k) Öğrenci: Türkiye Bursları kapsamında Türkiye’de eğitim görmesi uygun görülen
yabancı uyruklu öğrencileri,
2
l) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
m) Türkçe hazırlık eğitimi: Üniversitelere bağlı Türkçe öğretim merkezleri ve Yunus
Emre Enstitüsü tarafından verilen ve en fazla bir yıl süren Türkçe hazırlık eğitimini,
n) Türkçe Yeterlilik Belgesi: Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) dil düzeylerine göre en az
C1 düzeyindeki Türkçe yeterlilik belgesini,
o) Türkiye Bursları: Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından uluslararası öğrencilere
verilen burs programlarının genel adı,
ö) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine
sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
r) Yönetmelik: 17/6/2014 ve 29033 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Türkiye
Bursları Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bursluluk Statüsü, Bursluluk Süreleri, Burs Ödemeleri, Destekler, Vize ve İkamet İzni
İşlemleri
Bursluluk statüsünün ve ödemelerin başlatılması
MADDE 5– (1) Bursluluk statüsü, Başkanlık tarafından yapılan seçim çalışmaları ve
değerlendirmeler neticesinde Türkiye’de burslu eğitim görmesi uygun görülen öğrencilerin
bursluluk taahhütnamesini imzalaması ile başlatılır.
(2) Türkçe hazırlık eğitimi, ön lisans, lisans ve lisansüstü burs ödemeleri, bursluluk
statüsünü kazanan öğrencinin yerleştirildiği programa kayıt yaptırması ile başlatılır.
(3) Bursluluk statüsünü kazanan öğrenci belirlenen süre içerisinde yerleştirildiği
programa kayıt yaptırmaz ise bursluluk statüsü kendiliğinden sona erer. Ancak, öğrencinin
kayıt yaptıramamasının kendi kusuru dışındaki sebeplerden kaynaklandığını ispat etmesi
halinde konu Başkanlık tarafından ayrıca değerlendirilir.
Bursluluk Süreleri
MADDE 6– (1) Bursluluk süreleri, Türkçe hazırlık eğitimine ek olarak:
a) Ön lisans/lisans düzeyindeki burslar için kayıt yaptırılan programın normal eğitim
süresi.
b) Yüksek lisans düzeyindeki burslar için 2 yıl yüksek lisans eğitimi süresi.
c) Doktora düzeyindeki burslar için 4 yıl doktora eğitimi süresi.
ç) Dil kursu için ise Türkçe hazırlık eğitimi süresini geçmemek üzere ilgili burs
programında belirlenen süre kadardır.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında ayrıca yabancı dilde hazırlık
okutulmasının zorunlu olduğu durumlarda, 1 yılı geçmemek kaydıyla yabancı dilde hazırlık
eğitimi için süre verilebilir.
(3) Bu maddenin birinci fıkrası (b) ve (c) bentleri kapsamında ayrıca bilimsel hazırlık
okutulmasının zorunlu olduğu durumlarda, 1 yılı geçmemek kaydıyla bilimsel hazırlık eğitimi
için süre verilebilir.
(4) Öğrenimlerini bu madde kapsamında belirtilen sürelerde tamamlayamayan
öğrencilere, en fazla bir yıl ek süre verilebilir. Bu süre, bu yönergenin 17 nci maddesinin
dördüncü fıkrası kapsamında olanlar için 2 yıla kadar uzatılabilir. Ek süre verilen öğrencilerin
aylık bursları %50 kesintili olarak ödenir. Öğrenciden kaynaklanmayan durumlar Başkanlık
tarafından ayrıca değerlendirilir.
3
Burs ödemeleri
MADDE 7– (1) Burs programında belirlenen destek ve ödemeler, bursluluk statüsünü
kazanan ve bu Yönergenin 5 inci maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getiren
öğrencilere burslulukları süresince Başkanlıkça yapılır.
(2) Her yıl Başkanlık tarafından belirlenen aylık ödemeler öğrencilerin hesabına
yatırılmak suretiyle gerçekleştirilir.
(3) Ödemeler, öğrencinin burs ödemesini hak ettiği geriye dönük bir ayı kapsar. Bu
Yönergede belirtilen haller nedeniyle; bir ay içerisinde en az 20 gün burs ödemesine engel bir
durumu olmayan öğrenci, burs ödemesini hak etmiş sayılır. Burs hakkının kazanıldığı ilk ay ve
mezuniyet durumundaki öğrencinin mezun olduğu ay için yapılacak burs ödemelerinde bu fıkra
kapsamında belirtilen süre şartı aranmaz.
(4) Kendisine herhangi bir nedenle haksız ödeme yapılmış olup, bursluluğu devam
edenlerden; sonrasında öğrenciye yapılacak burs ödemelerinden hak ettiği aylık burs miktarının
% 25’i oranında aylık kesinti yapılarak haksız yapılan ödemenin tamamı mahsup edilir. Ancak
yeterli sürenin bulunmamasından dolayı yapılan haksız ödemenin tamamının, belirtilen oranda
aylık kesintiler ile mahsup edilemeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda, aylık kesinti oranı haksız
yapılan ödemenin tamamını geri alacak şekilde Başkanlıkça belirlenir.
(5) Bursu dondurulan, durdurulan, kesinti yapılan ya da bursu iptal edilen öğrenci
hakkında yapılan işlemin hatalı olduğunun tespiti halinde işlemin yapıldığı tarih itibariyle
geriye dönük ödeme yapılır.
Destekler
MADDE 8– (1) Öğrencilere ilk geliş ve mezuniyet sonrası gidiş sırasında ulaşım desteği
Başkanlık tarafından sağlanır. Ulaşım desteği, biletlerin Başkanlık tarafından temini veya nakdi
ödeme şeklinde olabilir. Mezunlara ulaşım desteği yapılabilmesi için öğrencilerin mezun
olduklarını belgelendirmeleri ve mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içerisinde ülkelerine
dönüş yapacaklarını beyan etmeleri gerekmektedir.
(2) Öğrencilerin KYK’ya bağlı yurtlarda barınmaları esastır. KYK’ya bağlı yurtlarda
barınan öğrenciler için yapılacak ödemeler, KYK tarafından öğrenci başına hazırlanacak
tahakkuk listeleri esas alınarak Başkanlıkça yapılır.
(3) Gerekli görülmesi halinde Başkanlığın onayıyla öğrencilere barınma yardımı
yapılabilir. Barınma yardımı, barınma ücretlerinin ilgili kuruma Başkanlıkça ödenmesi veya
Başkanlıkça belirlenmiş tutarın öğrenciye nakden ödenmesi şeklinde olabilir.
(4) Mezun olan öğrencilere mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 2 ay daha barınma
desteği verilebilir.
(5) Öğrencilerin sağlık sigortası primleri ilgili kuruma ödenmek suretiyle Başkanlıkça
karşılanır.
(6) Öğrencilerin öğrenim katkı payları, ilgili eğitim kurumuna ödenmek suretiyle
Başkanlıkça karşılanır.
(7) Öğrencilerin Türkçe hazırlık eğitimi amacıyla yerleştirildikleri Türkçe öğretim
merkezleri veya diğer eğitim kurumlarına ilişkin ödemeler Başkanlıkça karşılanır.
(8) Burs programlarında tanımlanmış olmak koşulu ile taahhüt edilen desteklerden
herhangi birinin öğrenci tarafından ödenmiş olması halinde, belgelenen tutarlardaki ödemeler
Başkanlıkça belirlenen miktarları aşmayacak şekilde öğrenciye yapılır.
Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme
MADDE 9– (1) Öğrenciler durumlarında meydana gelen değişiklikleri (kayıt
dondurma, yatay geçiş, izin, sağlık raporu, evlilik, askerlik, adres değişikliği vb.) en geç 15 gün
içerisinde Başkanlığa veya Başkanlıkça belirlenmiş birimlere bildirirler.
4
(2) İlgili kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgi ve belgeler, burslulukla ilgili
işlem tesisine esas kabul edilir. Bu bilgiler ile öğrenci beyanı arasında uyuşmazlık olması
halinde, bilgilerin güncelliğini sağlamak öğrencinin yükümlülüğündedir. İhtiyaç duyulan bilgi
ve belgelerin ilgili kurumlardan elde edilmesi halinde öğrenciden tekrar belge istenmez.
Vize ve ikamet işlemleri
MADDE 10– (1) Bursluluk statüsü kazanan öğrencilerin, Dış Temsilciliklerden öğrenci
vize/ikamet izni almaları ve davet mektubunda belirtilen belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.
(2) Bursluluk statüsü kazanan öğrencilerin belirlenmiş yasal süreler içerisinde
amacına uygun ikamet izni almak için gerekli bilgi ve belgelerle ilgili makamlara başvuru
yapmaları gerekmektedir.
(3) İkamet izinlerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen öğrenciler, izinlerinde
belirtilen süre sona ermeden ilgili makamlara başvurarak yenisini almak veya süresini
uzattırmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik İşlemler, Türkçe Hazırlık Eğitimi ve İzinler
Üniversite ve/veya bölüm/program değişikliği taleplerine ilişkin işlemler
MADDE 11– (1) Öğrencilerin yerleştirildikleri programlarda eğitimlerini
tamamlamaları esastır. Ancak, aşağıdaki hallerin varlığı halinde burs aynen devam ettirilir;
a) Ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca yatay geçiş yapabilirler.
b) Yerleştirildikleri lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan
lisansüstü düzeyindeki öğrenciler, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete‘de
yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yatay geçiş
yapabilirler.
c) Öğrenciler bölüm/program açılmaması, akademik gerekçeler gibi mücbir
sebeplerin varlığı hallerinde üniversite ve/veya bölüm/program değişikliği talebinde
bulunabilirler. Mücbir sebep nedeniyle değişiklik talebinde bulunacak öğrencilerin durumlarını
belgelendirerek Başkanlığa başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu talepler veya Başkanlıkça
belirlenen zorunlu haller Başkanlık tarafından incelenir ve uygun değerlendirilen değişiklikler
karar verilmek üzere YÖK’ün onayına sunulur.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki değişiklikler
öğrenciler tarafından Başkanlığa 1 ay içerisinde bildirilir.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki değişiklikler, dil eğitimi
hariç olmak üzere ilgili programdaki birinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir.
Türkçe hazırlık eğitimi
MADDE 12– (1) Türkçe yeterlilik belgesi olmayan öğrenciler Türkçe hazırlık eğitimine
tabi tutulurlar. Türkçe yeterlilik belgesine sahip olanlar doğrudan akademik eğitime başlarlar.
5
(2) Türkçe yeterlilik belgesi olarak;
a) Üniversitelere bağlı Türkçe öğretim merkezleri, Yunus Emre Enstitüsü ve
Başkanlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından verilen Türkçe yeterlilik
belgesi,
b) Türkçe eğitim veren lisans veya lisansüstü bölüm/program mezuniyet belgesi,
c) Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına tabi olarak eğitim veren kurumlardan alınan
lise diploması kabul edilir.
(3) Öğrencilerin Türkçe hazırlık eğitimlerini yerleştirildikleri üniversitelerin
bulunduğu illerdeki Türkçe öğretim merkezlerinde tamamlamaları esastır.
(4) Türkçe hazırlık eğitimini tamamlayarak Türkçe yeterlilik belgesi alan adaylar,
bir sonraki eğitim yılında akademik eğitime başlarlar. Ancak, Türkçe öğrenimini eğitim yılının
birinci yarıyılında başarıyla tamamlayan öğrenciler, üniversiteleri tarafından uygun bulunması
halinde eğitim yılının ikinci yarıyılında akademik eğitime başlarlar. Üniversiteleri tarafından
ilgili eğitim yılının ikinci yarıyılında akademik eğitime başlaması uygun bulunmayan
öğrenciler ise Türkçe öğretimine en yüksek kurdan devam ederler veya talep etmeleri halinde
bursları dondurularak, bursluluk süresinden sayılmamak üzere bir yarıyıl izinli sayılırlar.
İzinler
MADDE 13– (1) Akademik eğitimin devam ettiği dönemlerde öğrencilerin yurt içi ve
yurt dışı izin ile kayıt dondurma işlemleri eğitim gördükleri kurumların mevzuatına tabidir.
(2) Eğitim öğretime ara verildiği dönemlerde kullanılan izinler ve eğitim dönemi
içinde 1 aydan daha kısa süreli kullanılan izinlerde burs ödemeleri devam eder.
(3) Öğrencilere bu madde kapsamında verilen izinler sadece bursluluk işlemlerinin
takibi içindir. Bu süreçte, öğrencilerin ikamet, yurt, eğitim gibi işlemler nedeniyle tabi oldukları
mevzuattan doğan yükümlülükleri devam eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bursluluk Hakkının Kısmi veya Sürekli Kaybına Neden Olan Haller
Akademik izleme
MADDE 14– (1) Öğrencilerin akademik başarı ve devam durumları periyodik olarak
takip edilir ve Başkanlık tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu Yönerge
kapsamında belirlenen başarı ve devam ölçütlerini sağlamadığı tespit edilen öğrencilerin aylık
burslarının %50’yi aşmamak üzere kesintiyle ödenmesine, dondurulmasına veya
bursluluklarının iptaline karar verilebilir.
(2) Öğrenciler, öğrenimlerini kesintisiz ve başarıyla tamamlamak için gerekli özeni
göstermekle yükümlüdürler. Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen
öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
(3) Üniversite ile ilişiği kesildiği bildirilen öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
(4) Üniversitelerin mevzuatı gereği bu Yönerge kapsamında belirtilen akademik başarı
ölçütlerinden farklılık arz eden durumlar Başkanlık tarafından ayrıca değerlendirilir.
Hazırlık öğrencileri
MADDE 15– (1) Bir yıllık Türkçe hazırlık ve/veya yabancı dilde hazırlık programında
başarısız olan öğrencilerin burslulukları, dil yeterlilik belgesi ibraz edene ve akademik eğitime
başladığını belgelendirene kadar dondurulur. Dondurulan bu süre bursluluk süresinden
6
sayılmaz. İkinci yılın sonunda da dil yeterliliğini alamayan öğrencilerin burslulukları iptal
edilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
Ön lisans öğrencileri
MADDE 16– (1) İlk eğitim yılının sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden
1,00’ın altında kalan ön lisans öğrencilerinin burslulukları iptal edilir.
(2) İlk eğitim yılının sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00’nin
altında kalan veya sınıf tekrarı yapan ön lisans öğrencilerinin bir sonraki eğitim yılından
itibaren aylık bursları %25 kesintili olarak ödenir.
Lisans öğrencileri
MADDE 17– (1) İlk eğitim yılının sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden
1,00’ın altında kalan lisans öğrencilerinin aylık bursları sonraki eğitim yılından itibaren %50
kesintili olarak ödenir.
(2) İlk eğitim yılından sonraki eğitim yıllarında ağırlıklı genel not ortalaması 4,00
üzerinden 1,00’ın altında kalan lisans öğrencilerinin burslulukları iptal edilir.
(3) İlk eğitim yılından sonraki eğitim yıllarında ağırlıklı genel not ortalaması 4,00
üzerinden 2,00’ın altında kalan veya sınıf tekrarı yapan lisans öğrencilerinin aylık bursları
sonraki eğitim yılından itibaren %50 kesintili olarak ödenir. Söz konusu öğrencilerin burs
kesintisine sebep olan durumunun takip eden yılların herhangi birinde tekrarı halinde ise
burslulukları iptal edilir. Ancak normal eğitim süresinin son yılında olan ve mezun olabileceği
anlaşılan öğrenciler için burs kesintisine sebep olan durumun tekrarı halinde iptal
işlemi yapılmaz.
(4) Sınıf geçme sistemine göre eğitim-öğretim yapan tıp, diş hekimliği ve eczacılık
programlarında ikinci defa sınıf tekrarı yapan öğrencilerin aylık bursları %50 kesintili ödenir.
Söz konusu öğrencilerin üçüncü defa sınıf tekrarı yapması halinde ise burslulukları iptal edilir.
Burs kesintilerinin sona ermesi
MADDE 18– (1) Burs kesintisine sebep olan durumun ortadan kalktığını belgelendiren
ön lisans/lisans öğrencilerinin müteakip bursları tam olarak ödenir.
Yüksek lisans öğrencileri
MADDE 19– (1) Bilimsel hazırlık dersleri alanlar hariç, dört yarıyıl sonunda öğretim
planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre
içerisinde üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan yüksek lisans
öğrencilerinin burslulukları iptal edilir.
Doktora öğrencileri
MADDE 20– (1) Bilimsel hazırlık dersleri alanlar hariç dört yarıyıl sonunda öğretim
planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre
içerisinde üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan doktora
öğrencilerinin burslulukları iptal edilir.
(2) Beşinci yarıyıl sonunda doktora yeterlik sınavına girememiş olan doktora
öğrencilerinin burslulukları iptal edilir.
(3) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar doktora
yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu sınavda da başarısız olan doktora öğrencilerinin
burslulukları iptal edilir.
7
Devamsızlık
MADDE 21– (1) Türkçe hazırlık eğitimi alan öğrencilerden aylık devamsızlığı 20 saati
aşanların bursu takip eden üç ay boyunca %25 kesintili ödenir, toplamda 100 ders saatinden
fazla mazeretsiz/izinsiz devam etmeyenlerin bursları iptal edilir.
(2) Yabancı dilde hazırlık eğitimi alan öğrencilerden iki aydan fazla sürekli veya
aralıklarla öğrenimlerine devam etmeyen veya yeterlilik sınavına girmeyen öğrencilerin
burslulukları iptal edilir.
(3) Üniversite eğitimine başladıktan sonra bir dönem içinde iki aydan fazla sürekli veya
aralıklarla öğrenimlerine mazeretsiz devam etmeyen öğrenciler ile final ve bütünleme
sınavlarının tamamına geçerli bir mazereti bulunmaksızın girmeyen öğrencilerin burslulukları
iptal edilir.
Kayıt yapmama/yenilememe
MADDE 22– (1) Geçerli bir mazereti bulunmaksızın üniversite kaydını
yapmayan/yenilemeyen ve dil hazırlık sınıfları hariç ders kaydı yapmayan öğrencilerin bursları
iptal edilir.
Kayıt dondurma ve izin sürelerinin aşılması
MADDE 23– (1) Öğrenim gördüğü kurumca kaydı dondurulan öğrencinin, aralıklı veya
toplam olarak en fazla bir eğitim yılı bursu, bursluluk süresinden sayılmamak üzere dondurulur.
Bir eğitim yılından fazla kayıt donduran öğrencinin bursu iptal edilir.
(2) Akademik dönem içerisinde hastalık, askerlik vb. mücbir sebeplerle belirli bir süreyi
raporlu/izinli olarak Türkiye dışında geçirmek isteyen öğrencilerden rapor/izin süresi bir aydan
fazla olanların bursları dondurulur. Öğrencilerin alacakları raporu ve Türkçe’ye tercümesini
Başkanlığa ve öğrenim gördüğü eğitim kurumuna sunmaları gerekir. Bu tür durumlarda,
gerekmesi halinde öğrencinin kaydını dondurması ve kaydının dondurulduğuna dair belgeyi
Başkanlığa bildirmesi gereklidir. Bu fıkra kapsamında verilebilecek izinlerin süresi en fazla bir
yıldır.
(3) Başkanlığın uygun gördüğü ulusal veya uluslararası öğrenci hareketliliği veya proje
bazlı faaliyetlerden sağlanan destek/hibe programları kapsamında, eğitimlerine başka bir
yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilere, 15 gün içerisinde Başkanlığa kabul
belgeleri ile birlikte bildirimde bulunmak kaydıyla en fazla bir yarıyıl izin verilebilir. Ancak
eğitimlerine yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilerin
burslulukları, bursluluk süresinden sayılmak üzere ilgili öğrenim hareketliliği programı süresi
kadar dondurulur.
(4)Tez çalışmasını yurtdışında yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
belgelerini Başkanlığa ibraz etmeleri şartıyla öğrenimleri süresince 6 aya kadar izin verilebilir.
Bu öğrencilere izinli oldukları süre boyunca burs ödemesi yapılır.
Yurt ve öğrenim kurumları disiplin kurallarına uymama
MADDE 24– (1) Öğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerden; cezası
1 haftadan 1 aya kadar olan öğrencinin bursu 1 ay, 1 aydan bir yarıyıla kadar olan öğrencinin
bursu ise ceza süresi boyunca dondurulur. Bir yarıyıldan fazla uzaklaştırma cezası alanların
durumu Başkanlıkça değerlendirilir. Öğretim kurumundan çıkarma cezası alanların ise
burslulukları iptal edilir.
(2) Öğrenciler, kaldıkları yurtların mevzuatına uymak zorundadır. Disiplin cezası alan
öğrencilerin durumları yurt idareleri tarafından Başkanlığa bildirilir.
(3) Yerleştirildikleri yurtların mevzuatına göre disiplin cezası alanların durumu
Başkanlık tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
8
Çalışma izinleri
MADDE 25– (1) Dil ve/veya bilimsel hazırlık programlarını başarıyla tamamlamış
yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Başkanlığın uygun görüşünü ve çalışma izni almak
kaydıyla öğrenimleriyle ilgili alanlarda çalışabilirler.
(2) Başkanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, çalışması uygun görülen
öğrencilerin aylık burslarının çalışma izni süresince kesintili ödenmesine veya dondurulmasına
karar verilebilir. Söz konusu öğrencilerin sağlık sigorta primleri hariç burs programı
kapsamında tanımlanmış diğer destek ve ödemeleri devam eder.
(3) 6 ncı maddede düzenlenen bursluluk süreleri içerisinde çalışma izni sona eren
öğrencilerin müteakip bursları tam olarak ödenir.
(4) Bu madde kapsamında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen
öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
Diğer haller
MADDE 26– (1) Başvuru süreci veya bursluluğun herhangi bir aşamasında yanlış bilgi
veya belge beyanında bulunduğu tespit edilen öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
(2) Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen amaç ve hedeflere aykırı
hareket ettiği tespit edilen öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
(3) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu tespit
edilen öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
(4) İstisna sağlanan haller hariç olmak üzere bursluluğun herhangi bir aşamasında Türk
vatandaşlığına geçen öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
(5) Haklarında idari veya adli soruşturma açılmış bulunan öğrencilerin bursluluk
durumları Başkanlık tarafından değerlendirilir.
(6) Uluslararası kuruluşlar veya Türkiye’deki başka bir kamu kurum veya kuruluşundan
burs alan öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
(7) Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyen öğrencilerin bursları
iptal edilir.
Burs dondurma ve burs iptalinin sonuçları
MADDE 27– (1) Bursu dondurulan öğrencilere aylık burs ödemesi yapılmaz.
(2) Bursluluğu iptal edilen öğrencilere tekrar burs bağlanmaz.
(3) Öğrencilerin bursluluklarının iptal edilmesi durumunda İçişleri Bakanlığı, YÖK,
KYK, SGK ve Türkçe öğretim merkezi, gerekli işlemleri yapmak üzere Başkanlık tarafından
bilgilendirilir.
Bursların durdurulduğu haller
MADDE 28– (1) Öğrencinin, bursluluğu ile ilgili işlemlerin yeniden
değerlendirilmesinin gerektiği hallerde bursu durdurulur.
(2) Bursu durdurulan öğrenciye değerlendirme süresince herhangi bir ödeme
yapılmaz.
(3) Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması durumunda geriye dönük ödemeler
yapılarak öğrencinin bursluluğu yeniden başlatılır.
9
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son hükümler
Hüküm bulunmayan durumlar
MADDE 29– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yönetmelik hükümleri ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönergeler
MADDE 30– (1) 2/10/2014 tarihli ve 1152 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren
Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31– (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32– (1) Bu Yönerge hükümlerini Başkan yürütür.
Bu Yönerge 17/4/2019 tarihli ve 41396 sayılı Makam Onayı ile uygulamaya
konulmuştur

türkiye bursları yönergesi, türkiye bursları yönergesi, türkiye bursları yönergesi, türkiye bursları yönergesi, türkiye bursları yönergesi, türkiye bursları yönergesi, türkiye bursları yönergesi.

Kaynak: Türkiye bursları        web: turkiyeburslari.gov.tr

Şunlara Bakabilirsin

Oturma İzni

Oturma izni | Kısa dönem, Uzun dönem, Aile ve Öğrenci Oturma izni

Oturma izni Yabancıların Türkiye’de kısa dönem,uzun dönem,aile ve öğrenci oturma izni için gerekli olan evrakların …

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir