Türkiýede Gaýybana Okuw | Gaýybana Uniwersitet Okamak
türkiýede gaýybana uniwersitet okamak mömkinçiligi

Türkiýede Gaýybana Okuw | Gaýybana Uniwersitet Okamak

Türkiýede Gaýybana Okuw | Gaýybana Uniwersitet Okamak

Biz Dünyäniň ähli ýerinden gelen talyplara Türkiýe Respublikasynda Gaýybana Uniwersitet okamak meseleleri bilan bagly hyzmatlar berýäris!

Eger-de seniň hem gaýybana okap Uniwersitet programmalary bilen saýlan ugruňda beýgelmek, hünär derejäňi ýokarlandyrmak, höwes eden bölümiňde okamak we arzuw-islegleriňi amala aşyrmak islegleriň bar bolsa, onda TÜRKİÝE saňa garaşýar!

Daşary ýurt raýatlary we şol bir wagtda türkiye rayatlygy bolan daşary ýurtly rayatlar, türkiye daşynda bir orta mekdebi ya-da şonuň bilen deň derejede hasaplanýan okuwy gutaryp, şol ýurtdaky Milli Bilim Müdirliklerinden ýa-da Ilçihanalaryndan(türkiýäniň) Deňlik Belgesi alan ýagdaýlarynda gaýybana uniwersitet programmalaryna ýazylyp bilerler.

Siz okamak isleýän ugruňyzy saýlaň, biz okuwa kabul hatyňyzy alyp bereliň!

 

türkiyede gayybana okuw

Gaýybana Fakultetler (iki ýyllyk)

 1. Adatdan daşary ýagdaýlar we betbagtçylyklar bilen göreş **
 2. Adalat
 3. Aşaky registrdäki Bank we ätiýaçlandyryş
 4. Bilimleri dolandyrmak
 5. Kompýuter programmirleme
 6. Ofisi dolandyrmak we ýerine ýetiriji kömek *
 7. Geografiki maglumatlar ulgamlary
 8. Çagyryş merkeziniň hyzmatlary
 9. Çaga ösüşi
 10. Daşary söwda
 11. Gozgalmaýan emläk we emläk dolandyryşy
 12. Maýyplara ideg we reabilitasiýa **
 13. Öý hyzmaty
 14. Surat we wideo
 15. Jemgyýetçilik gatnaşyklary we mahabat
 16. Hukuk bölümini dolandyrmak we sekretariat
 17. Ylahyýet (Arapça) *****
 18. Ylahyýet
 19. Adam resurslaryny dolandyrmak
 20. Iş dolandyryşy
 21. Zähmet saglygy we howpsuzlyk
 22. Medeni miras we syýahatçylyk
 23. Labarant we weterinariýa saglygy **
 24. Logistika
 25. Marka aragatnaşygy
 26. Mediýa we aragatnaşyk
 27. Gymmatly kagyzlar we maýa bazarlary
 28. Hasapçylyk we salgyt arzalary
 29. Hususy howpsuzlyk we gorag ****
 30. Bölek satuw we dükan dolandyryşy
 31. Radio we telewideniýe programmalary
 32. Reklamjylyk
 33. Saglyk edaralaryny dolandyrmak
 34. Durmuş hyzmatlary
 35. Sport dolandyryşy
 36. Raýat howa ulaglaryny dolandyrmak
 37. Oba hojalygy
 38. Lukmançylyk resminamalary we sekretariat *
 39. Syýahatçylyk we myhmanhana dolandyryşy **
 40. Syýahatçylyk we syýahat hyzmatlary **
 41. Web dizaýny we kodlaşdyrma
 42. Garrylara ideg
 43. Localerli dolandyryş

 

 

Türkiýede Gaýybana Okuw | Gaýybana Uniwersitet Okamak

Gaýybana Fakultetler (dört ýyllyk)

 1. Çaga ösüşi
 2. Pelsepe
 3. Jemgyýetçilik bilen gatnaşyklar we reklama
 4. Jemgyýetçilik bilen gatnaşyklary we mahabat
 5. Saglygy dolandyrmak
 6. Sosyologiya
 7. Jemgyýetçilik işi
 8. Taryh
 9. Geografiýa
 10. Türk dili we Edebiýaty
 11. Dolandyryş maglumat ulgamlary
 12. Zähmet ykdysadyýeti we önümçilik gatnaşyklary
 13. İktisat
 14. Döwlet dolandyryşy
 15. Maliýe
 16. Halkara gatnaşyklar (Iňlis) ******
 17. Halkara gatnaşyklar
 18. Awiasiýa dolandyryşy ****
 19. Menejiment
 20. Menejiment (Iňlis) ******
 21. Turizm Menejimentligi ***
 22. Halkara söwda we logistika dolandyryşy

 

* Bu programmalarda amaly sapaklar bar (Klawiatura öwretmek).

** Bu programmalaryň hökmany tejribe programmalary bar.

*** Bu programmanyň goşmaça tejribe programmasy bar.

**** specialörite şertli programmalar.

***** Programmanyň dili arapça.

****** Programmanyň dili iňlis dilidir.

* Beýleki hasaba alyş resminamalary bilen bir hatarda, bellige alynjak dalaşgärleriň bu hünär bilen meşgullanmagyna päsgel berýän doly hukukly hassahanada fiziki we akyl taýdan kemçiliginiň ýokdugyny tassyklaýan lukmançylyk geňeşiniň hasabaty bolar, erkek kandidatlar 1,70 m-den, aýal dalaşgärler 1,63 m-den pes däldir. OEF ofisine bermeli.

**** Biznes awiasiýasyny dolandyrmak fakulteti dalaşgärleriň hasaba alynmagyna päsgel berýän islendik saglyk meselesi (eşidiş ukyby / ýetmezçiligi, gözüň ýetmezçiligi we ş.m.), şeýle hem howa menziline giriş kartoçkasyny almagyna päsgel berýän jenaýat ýazgysynyň ýa-da Jenaýat ýazgysynyň arhiw ýazgysynyň ýokdugyny we bu işi we / ýa-da hünäri ýerine ýetirmeginiň öňüni alýan resminama ýok. .) beýleki hasaba alyş resminamalary bilen bilelikde doly hukukly hassahanadan alnan lukmançylyk geňeşiniň hasabatyny OEF ofisine tabşyrmaly.

 

Türkiýede Gaýybana Okuw | Gaýybana Uniwersitet Okamak

 

Gayybana uniwersitetiň açyk bilim fakultetiniň ylahyýet (arap) assosiasiýa derejesiniň, Ykdysadyýet fakultetiniň halkara gatnaşyklary (iňlis dili) bakalawr we iş dolandyryşy (Iňlis) bakalawr programmalaryna hasaba alynmagy üçin aýratyn şertler:

 1. Bu programmalarda hökmany taýýarlyk synpy ýok. Bu programmada öwrediş dili arap we iňlis dilleridir.
 2. Ölçeg saýlamak we ýerleşdiriş merkezi (ÖSYM) tarapyndan geçirilen daşary ýurt dil synaglaryndan azyndan 60 bal alan ýa-da ÖSYM tarapyndan kabul edilen halkara daşary ýurt synaglaryndan ýa-da Educationokary bilim geňeşi tarapyndan geçirilen YÖKDİL ekzameninden ekwiwalent bal alanlar daşary ýurt dilini bilýänler hasaplanýar.
 3. Okuw dili hökmünde kesgitlenen daşary ýurt diliniň resmi dil hökmünde gürleşilýän ýurdunda, şol ýurduň raýatlarynyň dowam etdirýän orta bilim edaralarynda iň bolmanda soňky 3 ýyllyk bilim we okuwy üstünlikli tamamlandyklaryny tassyklaýanlar daşary ýurt dilini bilýän hasaplanýar.
 4. Daşary ýurt diline taýýarlyk bilimini berýän we ÖSYS gollanmasyndaky islendik ýokary okuw mekdebiniň soňky 5 ýylda taýýarlyk okuwyny üstünlikli tamamlandygyny tassyklaýanlar daşary ýurt dilini bilýän hasaplanýar.
 5. Terjime we düşündiriş programmalarynda okaýan / diplom alanlar daşary ýurt dilini bilýän hasaplanýar.
 6. Iňlis dili we edebiýaty programmalarynda okaýan / gutaranlar daşary ýurt dilini bilýän hasaplanýar.
 7. Bilimini daşary ýurt dilinde (iňlis dilinde) öwrenýän / gutaranlar daşary ýurt dilini bilýänler hasaplanýar.
 8. Iňlis dilini öwretmek programmasynda okaýan / gutaranlar daşary ýurt dilini bilýänler hasaplanýar.
 9. Beýleki uniwersitetleriň hünär synagyndan geçenler daşary ýurt dilini bilýänler hasaplanýar.
 10. Degişli edara ýazylan makalalarda daşary ýurt dilini taýýarlaýyş synpynda üstünlik gazananlar we bahalary kesgitlenmedikler daşary ýurt dilini bilýänler hasaplanýar.

Şunlara Bakabilirsin

Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyn uniwersitetlerinin sanawy

Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyn uniwersitetlerinin sanawy

Türkmenistanda diplomy tassyklanyan amerika uniwersitetlerinin sanawy Amerikanyň Birleşen Ştatlary 1. Stanford uniwersiteti United States Stanford …

8 Yorumlar

 1. Bilgisayar Programcılığı, Ilahiyat (Arapça)*****, Medya ve İletişim, Reklamcılık… haysi hem bolsa okamak isleyan yardimci olurmusnuz?

 2. Tabi yardımcı oluruz, bizimle imo’dan iletişime geçiniz! +90 850 255 12 94

 3. Assalomu aleykum jurnalistika fakulteti neca yil imtihonsizmi kontrakti nec pul 1 yil oqib bolib qolgan 4 yilni O’zbekiston da davom ettiesa boladimi

 4. Assalomu aleykum jurnalistika fakulteti neca yil imtihonsizmi kontrakti nec pul 1 yil oqib bolib qolgan 4 yilni O’zbekistonda davom ettirsa boladimi

 5. Selamünaleyküm! Ingliz dili ve edebiyati bőlümünů okumak istiyorum. Yardımcı olur musunuz!

 6. Я закончила лицей у себя в Туркменистане могу я поступать на заочный отд.в Турции?

 7. Merhaba .Türkiye’de devamsizlik okumak istiyorum.Yardiminiza ihtiyaçim var.Bana yardim eder misiniz?

 8. Salam,

  Biz bilen imo arkaly habarlaşyp bilersiniz!
  +90 850 255 12 94 we +90 552 287 4795

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan