Yabancılar İçin Türkiye'de Şirket Kuruluşu

Yabancılar İçin Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Yabancılar İçin  Şirket Kuruluşu

 Türkiye’de İş Kurmak

Türkiye’de Yabancılar için Şirket Kuruluşunu  Mevzuat ve Yasalar Çerçevesinde  İşgücü ve Zaman Kayıplarını Önleyerek Doğru Bilgi ve Tecrübeyle Sorunsuz Bir Şekilde Gerçekleştirmekteyiz

Şirket kurma ve hisse devri koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlar ile aynıdır. Buna göre, uluslararası yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir. TTK; uluslararası standartları karşılayan, özel sermaye ve halka arz faaliyetlerini teşvik eden, yönetim işlemlerinde şeffaflık sağlayan ve Türkiye’nin iş ortamını AB mevzuatı ve AB’ye katılım süreci ile uyumlu hale getiren bir kurumsal yönetim yaklaşımı sunmaktadır.

Türkiye gerçekleştirdiği yatırım ortamını iyileştirme reformuyla birlikte iş yapma kolaylığını esas almış ve böylece şirket kuruluşlarında yaşanan bürokrasi kaldırılmış, maliyet ve prosedürler de asgariye indirilmiştir. Bu doğrultuda, şirket kuruluşları artık sadece Ticaret Odalarında faaliyet gösteren ve “tek durak ofis” olarak tasarlanan Ticaret Sicili Müdürlüklerinde gerçekleştirilmekte ve aynı gün içinde tamamlanabilmektedir.

TTK kapsamında, kurumsal ve kurumsal olmayan aşağıdaki türlerde şirketler kurulabilmektedir:

 1. Kurumsal yapılar

 • Anonim Şirket (A.Ş.)

 • Limited Şirket (Ltd. Şti.)

 • Kooperatif Şirket

Bazı mali eşikler (örneğin; asgari sermaye) ve organlar birbirinden farklı olsa da, bir anonim şirket veya limited şirket kurmak için izlenen usul aynıdır.

     2.Kurumsal olmayan yapılar

 • Kollektif Şirket
 • Komandit Şirket

Şirketler bu beş farklı türde kurulsa da anonim şirket ile limited şirket, hem küresel ekonomide hem de Türkiye’de en sık tercih edilen türlerdir.

Yabancılar İçin Şirket Kuruluşu

Türkiye’de bir şirket kurarken aşağıdaki kural ve düzenlemelere uyulmalıdır:

 1. Tutanak ve ana sözleşmenin çevrimiçi olarak MERSİS’e gönderilmesi

Ticaret sicili işlemleri, Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden gerçekleştirilmelidir.

MERSİS, ticari sicil süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ticari sicil verilerinin elektronik olarak düzenli bir şekilde saklanması için kullanılan bir merkezi bilgi sistemidir. Aktif olarak iş yapan tüzel kişilere kuruluşa mahsus bir numara verilmektedir. MERSİS üzerinden yeni şirketlerin çevrimiçi kurulması mümkün olup hâlihazırda kurulu şirketler ise kayıtlarının aktarımı sonrasında bu sistem üzerinden faaliyet gösterebilmektedir.

     2. Şirket belgelerinin düzenlenmesi ve noter tasdiki

İlgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne sicil başvurusunda bulunmak için gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Kurucuların tamamınca Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkili personeli ya da Noter huzurunda imzalanmış şirket sözleşmesi (bir asıl, dört nüsha)
 • Yabancı ortağın gerçek kişi olması halinde gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

o Her bir gerçek kişi hissedarın pasaportundan ikişer nüsha

 • Yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

o Ortak olarak kaydedilen tüzel kişinin yatırımcının ülkesindeki ilgili makam tarafından düzenlenen faaliyet belgesi. Faaliyet belgesi şirketin mevcut durumu ve imza yetkilileri hakkında bilgi içermelidir.

o Tüzel kişi olan hissedarın/hissedarların kuruluş için onayını gösteren yetkili kurumsal merci kararı/kararları; şirketin kuruluşunda herhangi bir özel koşul bulunacaksa (şirket adı, faaliyet alanı, vb.) açıklık getirilmesi açısından bunlar kararda belirtilmelidir.

o Bir tüzel kişinin kurulacak şirketin yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilecek olması durumunda, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin adı ve tüzel kişi yönetim kurulunun görevlendirmesi açıklık getirilmesi açısından aynı veya farklı bir kararda belirtilmelidir.

o Sürecin vekâleten takip edilecek olması durumunda başvuruyu yetkili Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer resmi yetkililer huzurunda (gerektiğinde) takip edecek olan vekillere yetki sağlayan vekâletnamenin noter tasdikli bir nüshası.

 • Noter tasdikli imza beyannameleri (iki nüsha)
 • Şirket müdürlerinin noter tasdikli nüfus cüzdanı (bir nüsha)

Yukarıdaki ilk madde haricinde Türkiye dışında düzenlenecek ve imzalanacak tüm gerekli belgelerin noter tasdikli ve apostilli olması veya düzenlendikleri Türk konsolosluğunca onaylanması gerekmektedir. Düzenlenen, noter tasdiki yapılan ve apostillenen asıl belgelerin resmi tercümeleri gerçekleştirilmeli ve Türkiye’de bir noter tarafından tasdiklenmelidir.

      3.Potansiyel vergi numarasının alınması

Şirket, Türk vatandaşı olmayan hissedarlar ve şirketin Türk vatandaşı olmayan yönetim kurulu üyeleri için ilgili vergi dairesinden bir potansiyel vergi numarası almalıdır. Bu potansiyel vergi numarası, kurulacak şirketin sermayesinin yatırılacağı banka hesabının açılması için gereklidir.

Vergi dairesi tarafından istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Tescil talep dilekçesi
 • Ana sözleşme (bir asıl)
 • Şirketin kayıtlı adresini gösteren kira sözleşmesinin nüshası
 • Sürecin vekâleten takip edilecek olması durumunda bir vergi numarasının veya potansiyel vergi numarasının alınması için vergi dairesinde şirket adına hareket etme yetkisini özel olarak gösteren bir vekâletname düzenlenmelidir.

        4.Sermayenin belirli bir yüzdesinin Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılması

Şirket sermayesinin %0,04’ü Ticaret Sicili Müdürlüğü veznesi aracılığı ile Rekabet Kurumu hesabına ödenmelidir.

       5. Kuruluş sermayesinin en az %25’inin bir bankaya yatırılması ve bunun belgelenmesi

Taahhüt edilen sermayenin %25’i yeni şirket tescili öncesinde, kalan %75’i ise iki yıl içinde ödenmelidir. Alternatif olarak sermaye, tescil öncesinde tümüyle ödenebilir.

Ancak limited şirketler için kuruluş sermayesinin %25’inin şirket tescili öncesinde ödenmesi şartı aranmamaktadır. Limited şirketler için taahhüt edilen sermayenin, kuruluşu müteakip 24 ay içerisinde ödenmesi yeterlidir.

Yabancılar İçin Şirket Kuruluşu

       6. Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil başvurusu yapılması

Aşağıdaki belgelerin temin edilmesini takiben kurucular tescil başvurusunda bulunabilir:

 • Tescil talep dilekçesi
 • Kuruluş bildirim formunun dört nüshası
 • Kurucuların tamamınca Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkili personeli ya da Noter huzurunda imzalanmış şirket sözleşmesi (bir asıl, dört nüsha)
 • Rekabet Kurumuna ait banka hesabına yapılan ödeme (şirket sermayesinin %0,04’ü)
 • Limited şirketin kurucularını temsil etmeye yetkili her bir şahıs için imza beyannamelerinin iki nüshası
 • Kuruluş beyannamesi (bir asıl)
 • Ticaret Odası tescil formu (iki farklı ortak türü için iki farklı form: gerçek kişi ortak veya tüzel kişi ortak)
 • Söz konusu görevin kabulünü belirten yönetim kurulunun ortak olmayan üyelerinin yazılı beyanı
 • Ödenmiş asgari sermaye mevduatına ilişkin banka dekontu (taahhüt edilen sermayenin en az %25’i). Herhangi bir ayni sermaye katkısı olması durumunda:

o Ayni sermaye hakkındaki uzman raporu

o Söz konusu ayni sermaye üzerinde hiçbir takyidat olmadığını gösteren ilgili sicil beyanı

o Ayni sermaye hakkında ilgili dairelere şerhlerin yapıldığını gösteren belge

o Şirket kuruluşu hakkında kurucular, diğer kişiler ve şirket arasındaki yazılı anlaşmalar

Sicil aşamasının Ticaret Sicili Müdürlüğünde tamamlanmasının ardından Ticaret Sicili Müdürlüğü ilgili vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna şirketin kuruluşu hakkında re’sen bildirimde bulunur. Ticaret Sicili Müdürlüğü, şirketin kuruluş bilgisinin şirket tescilinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde Ticaret Sicili Gazetesinde duyurulmasını sağlar. Ticaret Sicili Müdürlüğü yerel vergi dairesini bilgilendirdikten kısa süre sonra yerel vergi dairesinden bir vergi levhası alınmalıdır.

İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan şirket için bir sosyal güvenlik numarası alınmalıdır. Çalışanlar için şirketin Sosyal Güvenlik Kurumuna tescilini takiben ayrı bir başvuruda bulunulmalıdır.

 

      7. Yasal defterlerin tasdikletilmesi

Kuruluş sırasında aşağıdaki defterlerin tasdiki Ticaret Sicili Müdürlüğünün yetkilendirilmiş personeli tarafından yapılacaktır.

 • Yevmiye defteri
 • Defter-i kebir
 • Muhasebe envanteri
 • Hisse defteri
 • Yönetim toplantısı tutanak defteri
 • Genel kurul toplantı tutanak defteri

 

      8. Ticaret Sicili Müdürlüğünün şirket kuruluş bildirisinin vergi dairesinden takip edilmesi

Ticaret Sicili Müdürlüğü, şirket kuruluşunu vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. İlgili vergi memuru tespit tutanağı hazırlamak üzere şirket merkezini ziyaret eder. Tespit tutanağında en az bir yetkilinin imzası bulunmalıdır. Ticaret Sicili Müdürlüğü şirketin vergi numarasını içeren şirket kuruluş belgesini vergi dairesine gönderir.

      9. İmza sirkülerinin düzenlenmesi

Şirketin Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edildiği tarihte Ticaret Sicili Müdürlüğünün yetkilendirilmiş personeli huzurunda  şirketin imza yetkilileri imza sirkülerini düzenlemelidir.

Şube

 • Hissedar yoktur.
 • Bağımsız bir tüzel kişi değildir. Süresi ana şirketin süresiyle sınırlıdır.
 • Sermaye koşulu bulunmamaktadır; ancak şube faaliyetleri için bir bütçe ayrılması makul olacaktır.
 • Şube, sadece ana şirket ile aynı amaçlar için kurulabilir.
 • Şube kârının ana şirkete iade edilmesine izin verilir. Merkeze aktarılan şube kârı %15 oranında temettü stopaj vergisine tabidir. Bu vergi, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları uyarınca düşürülebilir.

Yabancılar İçin Şirket Kuruluşu

      10. Ticaret Sicili Müdürlüğüne kaydolma

Bir şubenin tescili için, ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe gönderilmelidir:

 • Dilekçe (şirket kaşesinin altında bir imza yetkilisi veya vekilinin imzası bulunmalıdır; vekil tarafından imzalanması halinde vekâletnamenin aslı veya noter nüshası da dilekçeye eklenmelidir)
 • Ana şirketin yetkili makamının şube açma kararı
 • Ana şirketin ana sözleşmesinin tasdikli aslı
 • Ana şirketin faaliyet belgesi veya ana şirketin sicilini ve mevcut durumunu gösteren herhangi bir eşdeğer belge
 • Ana şirket tarafından mukim temsilcisi lehine tam temsil ve ilzam yetkisinin verildiğini gösteren vekâletname
 • Kuruluş beyanının beş nüshası (ilgili alanlar yetkili şahıs tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır
 • Türkiye’deki temsilciyi belirten vekâletnamenin iki nüshası
 • Şube temsilcisinin Türk vatandaşı olması durumunda nüfus cüzdanının noter tasdikli nüshası. Aksi halde yetkili temsilci pasaportunun noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Şube temsilcisinin şube adı altındaki imza beyannamelerinin iki nüshası
 • Bir taahhüt mektubu (yetkili şahıs tarafından imzalanmalıdır)
 • Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınacak bir Ticaret Müdürlüğü Beyan Formu (şube temsilcilerinin fotoğraflarını içeren)

Türkiye dışında düzenlenecek ve imzalanacak tüm gerekli belgelerin noter tasdikli ve apostilli olması veya düzenlendikleri Türk konsolosluğunca onaylanması gerekmektedir. Düzenlenen, noter tasdiki yapılan ve apostillenen asıl belgelerin resmi tercümeleri gerçekleştirilmeli ve Türkiye’de bir noter tarafından tasdiklenmelidir.

Yabancılar İçin Şirket Kuruluşu

İrtibat Bürosu

Yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketler, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla Ticaret Bakanlığından izin almak suretiyle irtibat bürosu açabilmektedir. İrtibat bürosu açmak için aşağıdaki belgelerle Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

 • Başvuru formu*
 • İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname* ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösteren belge
 • Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş faaliyet belgesi
 • Yabancı şirket hakkında hazırlanmış faaliyet raporu veya bilanço ve gelir tablosu
 • İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi
 • İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığıyla yürütülmesi durumunda vekâletname

*Ticaret Bakanlığından temin edilebilir.

Genel Müdürlüğe belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgelerin bir örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanmakta ve asılları başvuru sahibine iade edilmektedir.

İrtibat büroları için yapılan ilk başvuruda izinler azami üç yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında düzenlenmektedir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen büroların, faaliyet süreleri sona ermeden önce Genel Müdürlüğe başvurması gerekmektedir. Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilmektedir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmamaktadır.

Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin başvurular, istenilen bilgi/belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde sonuçlandırılmaktadır.

Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan SPK, BDDK gibi kurum veya kuruluşlarca değerlendirilmektedir. Bakanlık gerekli görülen durumlarda, faaliyet göstermek üzere izin, lisans veya benzeri yetkiler alınması gereken diğer sektörlerdeki yabancı şirketlerin irtibat bürosu açma taleplerini, söz konusu izin veya lisansı veren kurum ya da kuruluşların görüşlerini alarak sonuçlandırabilmektedir.

İrtibat bürolarının, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe iletmesi gerekmektedir. Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde, yeni adresi gösteren kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirmelidir.

İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişini Genel Müdürlüğe iletmesi gerekmektedir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamamaktadır.

Belirli Dokümanların Elektronik Ortama Alınması/E-TUYS Sistemi

Daha önceden uluslararası yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne basılı halde gönderilen

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu

dokümanlarının elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

 

Yabancılar için Şirket Kuruluşu

Türkiye’de Yabancıların Şirket Kuruluşunu  Mevzuat ve Yasalar Çerçevesinde  İşgücü ve Zaman Kayıplarını Önleyerek Doğru Bilgi ve Tecrübeyle Sorunsuz Bir Şekilde Gerçekleştirmekteyiz

Yabancı Sermaye İle Şirket Kuruluşu

Dünya genelinde ülkeler yabancı sermayeyi ülkelerine çekmek ve yatırımları arttırabilmek amacı ile yabancı yatırımların önünü açan düzenlemeleri yürürlüğe geçirmektedirler. Bu doğrultuda Türkiye’de de 2003 yılında kabul edilen Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (“Kanun”) ile yabancı yatırımlar ve kurulan şirket sayısı artmıştır.

Yabancı Sermaye ile Şirket Kuruluşu için Yapılan Düzenlemenin Hedefi Nedir?

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile:

 • Doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesi,
 • Yabancı yatırımcıların haklarının korunması,
 • Yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulması,
 • Doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sistemi yerine bilgilendirme sistemi getirilmesi,
 • Tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılması amaçlanmıştır.

Yabancı Sermaye ile Şirket Kurma Aşamalarında Neler Değişti?

Yabancı yatırımcıların, daha önceden Hazine Müsteşarlığı’ndan almaları gereken ön izinler ile yabancı ortak başına asgari 50.000 Dolar tutarındaki yabancı sermayenin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin yükümlülükler kaldırılmıştır. Düzenleme ile yabancı yatırımcılara yerli yatırımcılarla aynı hak ve imkanlar tanınarak, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen tüm şirket türlerinin kurulmasına imkan tanınmıştır.

Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile bu ülkelerde yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’de kurulacak olan bir tüzel kişiliğe veya kurulu tüzel kişi ortaklığa, yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak olarak katılmaları Kanun’da da açıkca belirtildiği üzere serbest olup, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemelerini, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına aktarılması da serbest bırakılmıştır.

Kanun ile getirilen eşit işlem ilkesi gereği yabancı yatırım ile kurulacak olan şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketler ile Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketlere ilişkin hükümlere tabi olacaklardır. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ortaklıklar, Kolektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatif olarak belirtilmiştir. Kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleri olarak sınıflandırılmıştır.

Günümüzde genel olarak şirket kuruluşlarında büyüme ve yatırımlar hedeflendiği için yabancı yatırım olsun olmasın daha kurumsal bir yapı olduğu için sermaye şirketi olarak şirket kuruluşu tercih edilmektedir. Yabancı ortaklı ya da doğrudan yabancı sermayeli olarak kurulacak olan Limited ya da Anonim Şirketleri kuruluş işlemleri temel olarak Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen şirket kuruluş işlemleri bakımından ayrışmamaktadır. Ancak yabancı ülke vatandaşı olan gerçek ya da tüzel kişi-ortak için ek belge ve süreçler işlemektedir.            

Yabancılar için Şirket Kuruluşunda Hangi Adımlar İzlenmeli?

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu için Gerekli Adım ve İşlemler

Temel olarak her şirket kuruluşunda olduğu gibi öncelikle şirketin unvanı, faaliyet konusunun kapsamı, merkezi, müdür/temsilcinin kim olacağı, sermaye ve paylar belirlenmelidir. Potansiyel Vergi Kimliği üzerinden bir banka hesabı açarak (şirketin türüne ve sermaye tutarına bağlı olacak) Yeni Ortaklık sermayesinin 1 / 4’ünü (% 25) bu hesaba yatırılması gerekmektedir. Şirket belgelerinin noter onaylı suretlerinin merkezi sicil kayıt sistemine kaydedilmesi ve aşağıda sayılan belgeler ile ilgili ticaret sicil müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir:

 • Ticaret odası kayıt dilekçesi,
 • Kuruluş bildirim formu,
 • Noter tasdikli şirket ana sözleşmesi,
 • Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve potansiyel vergi numarası dökümü,
 • Yabancı ortak tüzel kişi ise apostil şerhini içeren veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özetinin noter onaylı tercümesi,
 • Kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname,
 • Noter onaylı Yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (tescil talepnamesi),
 • Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları,
 • Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu,
 • Ticaret Odası Kayıt beyannamesi.

Bu noktada görüleceği üzere yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile bu ülkelerde yerleşik tüzel kişiler özelinde ibraz edilecek belgelerin orjinalleri Türkiye dışında düzenlenmiş olacağı için bu belgelerin apostil şerhinin alınıp, tercümelerinin konsolosluk ya da noterler tarafından onaylanması gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayan şirket ortakları için ilgili vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alınmalıdır.

Bütün bu işlemlerin tamamlanmasından sonra şirket, ticaret sicil müdürlüğünce tescilinden itibaren tüzel kişilik kazanacaktır. Akabinde, müdür ya da temsilciye imza sirküleri düzenlenmesi, defter tasdikleri, vergi levhası alınması gibi işlemler gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca Ticaret Sicil Memurlukları kuruluş aşamasında doldurulan “Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi”nin bir nüshasını, şirket tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, kendilerine iletilen “Ortaklar Listesi” veya “Hazirun Cetveli”nin bir nüshasını, Ekonomi Bakanlığı’na gönderirler.

Bununla birlikte yabancı sermayeli şirketlerin sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu”

çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu” çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde ve mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yabancılar İçin Şirket Kuruluşu

YABANCI ORTAKLI ŞİRKET NASIL KURULUR?

Yabancı Gerçek Kişi Ortaklı Şirket Kuruluşu

Gerçek kişiler tek başına sermaye şirketi kurabilecekleri gibi Türk gerçek ya da tüzel kişilerle ortaklık yaparak şirket kurabilir. Kuruluş işlemlerinde yabancı uyruklu kişiler için aşağıdaki evraklar gereklidir.

 • Noter onaylı pasaport tercümesi
 • Vergi kimlik numarası
 • İkamet izni varsa, ikamet izninin noter onaylı sureti

Bunun dışında gerekli evraklar Türk ortaklar için istenen evraklarla aynıdır.

Yabancı Tüzel Kişi Ortaklı Şirket Kuruluşu

Yabancı tüzel kişiler Türkiye’de tek başına bir şirket kurabilirler, şube açabilirler, temsilcilik açabilirler ve başka bir gerçek kişi ya da tüzel kişi ile ortak olabilirler. Kuruluş işlemlerinde yabancı uyruklu tüzel kişiler için aşağıdaki evraklar gereklidir:

 • Merkez şirketin ticaret sicil belgesi
 • Merkez şirketin kuruluş için hazırlayacağı genel kurul kararı
 • Vergi kimlik numarası
 • Vekaletname

Evrakların apostil onaylı ve noter onaylı Türkçe tercümesi olması gerekmektedir. Bunun dışında gerekli evraklar Türk ortaklar için istenen evraklarla aynıdır.

Yabancı Sermaye ve Çalışma İzni. Yabancılar için Şirket Kuruluşu

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye’de şirket kurmak istediklerinde yaşadıkları ülkelerde sahip oldukları oturma ya da çalışma iznine ait belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi gereklidir.

Yabancı ortaklı şirket kuruluşlarında yaşanabilecek en büyük problem banka hesabı açma konusu olabilir. Bankalar Türkiye’de ikameti olmayan ya da daha önce bankalarıyla bireysel olarak çalışmayan yabancı uyruklu kişilere hesap açarken problem çıkartabiliyorlar. Bu konuda kuruluşta zaman kaybı yaratabiliyor.

Yabancı ortaklı şirketler için diğer büyün bir problem çalışma izni konusu. Şirket kuruluşu sırasında çalışma izni aranmıyor. Başvurular kuruluştan sonra yapılabilir. Bu konuda bazı şartlar var.

 • Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL ya da brüt satışlarının en az 800.000 TL ya da son yıl ihracat tutarının en az 250.000 USD olması gerekmektedir.
 • Çalışma izni talep edilen şirkette her yabancı ortak için en az 5 ( Beş ) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancı şirket ortağı ise beş kişilik istihdam şartı, bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı şirkette birden fazla yabancı için çalışma izni alınacaksa, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı 5 ( Beş) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının istihdamı aranmaktadır.

Bu şartları yerine getirmeden çalışma izni alınamaz.

 

Şunlara Bakabilirsin

2019 Yılı Çalışma İzni Harçları

Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni

Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca …

2 Yorumlar

 1. Yabancı şirketler turkiyede şirket kurarak veya şube açarak yerli ortak olmaksızın..

  1 finansal yatırım yapabilirler mi (borsa, döviz vs)
  2 gayrimenkul yatırımı yapabilirler mi
  3 üretime ve sadece satışa dayalı işler yapabilirlermi
  4 ithalat ve/veya ihracat yapabilirlermi
  5 elde edilen kazanç yurtdışına çıkarılma yükümlülüğü nedir
  6 yürdisindan kendi kullanımı için araç getirebilirmi

 2. İyi ama mesela programcı olan bir Alman 100.000 tl sermaye ile tek kişilik ltd kurdu ve evinden çalışıyor. Çalışma izni alamaz o zaman…değil mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan