Türkmenistanyň ene-atalaryň student çagalaryna Visa ulgamy boýunça pul geçirip bilýän ÝOJ-larynyň sanawy gelip gowuşdy diýip, “Türkmenistanyň Hronikasynyň” habarçylary habar berýärler. Okuw jaýlarynyň möçberiniň düzgünleşdirilmegi bu ýurtlaryň ÝOJ-larynda okap, ene-atalaryndan maliýe kömegini alyp biljek studentleri çäklendirýär.

Şu ýyl okuwa girýän abituriýentler, birinji we ikinji kurslaryň studentleri, daşary ýurtlaryň sanawa girizilmedik okuw jaýlarynda okaýan bolsalar,   Visa boýunça pul alyp bilmeýärler.

Türkmenistanda studentlere pul iberip bolýan ÝOJ-laryň sanawy

Ýokary okuw

Country

University

mekdebiniň ady

uniwersiteti (MIFI) Federation University MEPhI
867. ITMO uniwersiteti Russian ITMO University
Federation
868. Nowosibirsk döwlet Russian Novosibirsk State University
uniwersiteti Federation
869. Sankt-Peterburg Russian Saint Petersburg State
döwlet uniwersiteti Federation University
870. Tomsk politehniki Russian Tomsk Polytechnic University
uniwersiteti Federation
871. Tomsk döwlet Russian Tomsk State University
uniwersiteti Federation
872. Kazan federal Russian Kazan Federal University
uniwersiteti Federation
Milli ylym we Russian National University of Science
873. tehnologiýa
Federation and Technology (MISiS)
uniwersiteti
Sankt-Peterburg Russian Peter the Great St Petersburg
874. politehniki
Federation Polytechnic University
uniwersiteti
875. Russiýanyň halklaryň Russian RUDN University
dostlygy uniwersiteti Federation
Bauman ad. Moskwa Russian Bauman Moscow State
876. döwlet tehniki
Federation Technical University
uniwersiteti
877. Belgorod döwlet milli Russian Belgorod State National
gözleg uniwersiteti Federation Research University
878. Nowosibirsk döwlet Russian Novosibirsk State Technical
tehniki uniwersiteti Federation University
879. Samara uniwersiteti Russian Samara University
Federation
880. Uzak gündogar Russian Far Eastern Federal University
federla uniwersiteti Federation
Kazan milli gözleg Russian Kazan National Research
881. tehnologiýa
Federation Technological University
uniwersiteti
Lobaçewski ad. Russian Lobachevsky State University
882. Nižniý Nowfgorodyň
Federation of Nizhni Novgorod
Döwlet uniwersiteti
883. Moskwanyň awiasiýa Russian Moscow Aviation Institute

Türkmenistanda studentlere pul iberip bolýan ÝOJ-laryň sanawy

Ýokary okuw

Country University
mekdebiniň ady
instituty Federation
884. Moskwanyň Russian Moscow Power Engineering
energetika instituty Federation Institute
885. Moskwa tehnologiýa Russian Moscow Technological
uniwersiteti Federation University
Milli gözleg
886. elektronika Russian National Research University of
tehnologiýasy Federation Electronic Technology (MIET)
uniwersiteti
887. Milli gözleg Saratow Russian National Research Saratov State
döwlet uniwersiteti Federation University
Perm milli gözleg Russian Perm National Research
888. politehniki
Federation Polytechnic University
uniwersiteti
889. Perm döwlet Russian Perm State University
uniwersiteti Federation
Piragow ad.
890. Russiýanyň Milli Russian Pirogov Russian National
gözleg lukmançylyk Federation Research Medical University
uniwersiteti
Seçenew ad. Russian
891. Lukmançylyk Sechenov University
Federation
uniwersiteti
892. Sibir federal Russian Siberian Federal University
uniwersiteti Federation
893. Günorta federal Russian Southern Federal University
uniwersiteti Federation
Sankt-Peterburg Russian St Petersburg Electrotechnical
894. elektrotehniki
Federation University (LETI)
uniwersiteti
895. Ural federal Russian Ural Federal University
uniwersiteti Federation
896. Wolgograd döwlet Russian Volgograd State Technical
tehniki uniwersiteti Federation University
897. Woronež döwlet Russian Voronezh State University
uniwersiteti Federation

 

 

Türkmenistanda studentlere pul iberip bolýan ÝOJ-laryň sanawy

Sanawa rus we türk ÝOJ-lary, şeýle-de Belarusyň sekiz, Hytaýyň alty, Angliýanyň birnäçe ýokary okuw jaýy girizildi. Sanawy doly almak, beýleki ýurtlaryň ÝOJ-lary baradaky ähli maglumaty jemlemek häzirlikçe başartmady.

Habar berilmegine görä, ýerleşýän ýurduna garamazdan, medisin uniwersitetleriniň ählisinde okaýan studentleriň Visa ulgamy arkaly pul almak mümkinçiligi saklanyp galýar.

Şol bir wagtda, studentler şindi hem kartlaryndan nagt pul almakda öňki ýaly kynçylyk çekýärler.

Banklar arkaly iberilýän pullardan başga, puly Western Union boýunça hem ibermek mümkin. 1-nji aprelden Daşogzuň ýaşaýjylarynyň pul ibermek mümkinçiligini iki aýda bir gezek $150-den $200-e çenli köpeltdiler. TH-nyň ozal ýazyşy ýaly, pul ibermek üçin öňünden zeton almaly, ol indi, alypsatarlar alyp satmaz ýaly, at boýunça berilýär. WU arkaly pul iberjekleriň nobat ýazgysy üç aý öňden barýar.