Oturma izni | Kısa dönem, Uzun dönem, Aile ve Öğrenci Oturma izni

Oturma izni
Oturma izni | Kısa dönem, Uzun dönem, Aile ve Öğrenci Oturma izniYabancıların Türkiye’de kısa dönem,uzun dönem,aile ve öğrenci oturma izni için gerekli olan evrakların düzenlenmesi toparlanması sorunsuz bir şekilde tamamlanarak Göç İdaresine teslim edilmesi konusunda sizlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kaçak Kalma,Yasal Kal!

OTURMA İZNİ

BAŞVURULARA VE BELGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Seyahat belgesi (pasaport) Ülkemize giriş-çıkışlarda kullanılan pasaport ya da yerine geçen belgelerin (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaların fotokopileri) sunulması gerekmektedir. Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, kendi konsolosluğunuzdan alacağınız açık kimlik bilgilerini gösterir belgeye (ad ve soyadın ayrı ayrı gösterildiği belge) göre ilgili alanları doldurunuz. Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi başvuruya eklenmelidir. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında pasaportunuzu tanımadığınız kişilere vermeyiniz ve pasaportunuzdaki bilgileri tanımadığınız kişilerle paylaşmayınız! İlk ve geçiş başvurularında Pasaportun aslı ibraz edilir. Uzatma başvurularında tercüme edilmiş noter onaylı fotokopisi istenir. Pasaportun değiştirilmesi halinde, oturma izni başvurularında gerekmesi halinde varsa önceki pasaportların işlem gören sayfaları da ibraz edilir.

2. Fotoğraf oturma izni belgenizde yer alacak fotoğrafınızın son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olması gerekmektedir. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde oturma izni belgesi düzenlenmeyecektir!

Oturma İzni

3. Yabancı adına başvurulması Veli seçenlerin, adına başvurulan yabancı çocuğa ilişkin doğum belgesini; Vasi seçenlerin, vesayet kararını; Avukat seçenlerin, vekaletname örneğini başvuru belgelerine eklemesi gerekmektedir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı; yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

4. Öğrenim belgesi Öğrenim görülen kurumdan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak alınacaktır. Normal öğrenim süresinde mezun olamamanız durumunda, tekrar ettiğiniz ve aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanabildiğinizi gösterir nitelikte bir öğrenci belgesi getirdiğiniz her yıl için bir seferde en fazla 1 yıllık oturma izni düzenlenebilmektedir. İlkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak öğrencilerin öğrenci ikamet iznine başvurabilmeleri için öğrenim amacına uygun vize ile gelmesi gerekmektedir.

Oturma İzni

5. Gelir şartı Başvuru Formunda beyan edilir.

2 / 9
İdare destekleyici belge isteyebilir. Gelirinizin kaynağını taşınmaz geliri, kira, maaş, ticari kâr, miras, tasarruf gibi değerlerle ifade edebilirsiniz. Maddi imkân için taahhüt sunulması halinde bu durum belirtilmeli, taahhütname başvuru belgelerine eklenmelidir. Ülkemizde bulundukları süre zarfında masrafları kamu kurumlarınca karşılananlardan gelir beyanlarını destekleyici belge istenmez. Masrafların kamu kurumunca karşılandığına dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge getirilmesi yeterlidir. Ayrıca “gelirin kaynağı” kısmında ilgili kamu kurumu belirtilmelidir. Beyanı yeterli bulunmayan yabancılardan idare tarafından aşağıdaki belgelerden biri istenebilir;

Oturma İzni

Emekli Tanıtım Kartı ve emekli Aylığı Tahsis Belgesi (Emekli maaşını gösteren banka hesap cüzdanı, emekli olup hala aktif olarak ücretli çalıştığını beyan edenlerden işyeri destek prim belgesi)  Banka hesap cüzdanı (en az son 6 aylık hesap hareketlerini gösterir belge ibraz edilmelidir.)  Uluslararası kredi kartı (en az son 6 aylık hesap hareketleri ve güncel limit bilgilerini gösterir belge ibraz edilmelidir.)  Üzerinde haciz bulunmadığı ibaresini içeren güncel onaylı gelir belgesi  Kalacağı süre için bankada tutulan meblağı belirten belge  Kaşeli imzalı şirket yazısı (belgeyle birlikte şirketin yetkili imza sirküleri de ibraz edilmelidir)

Oturma İzni

Banka mevduat gelirini gösteren belge  Kira geliri söz konusu ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira kontratı  Serbest meslek sahipleri için; sahibi ya da ortağı olunan firmaya ilişkin vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, son 3 yıla ait vergi dairesi ya da yeminli mali müşavirlik onaylı bilanço ve gelir tablosu, cari yıl mizanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt belgesi ya da faaliyet belgesi Gelir beyanını gösteren belgenin yurt dışından temin edilmesi halinde yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği getirilmelidir!

Oturma izni | Kısa dönem, Uzun dönem, Aile ve Öğrenci Oturma izni

6.Destekleyicinin gelir şartı Aile oturma izni başvurularında, destekleyicinin ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri olmakla birlikte toplam geliri asgari ücretten az olmamalıdır. (Asgari ücret 900 TL olarak kabul edilirse; destekleyici, eş ve bir çocuktan oluşan üç kişilik bir aile için destekleyicinin, 300+300+300=900 TL gelire, destekleyici ve eşten oluşan iki kişilik aile için 300+300=600 TL asgari ücretten az olacağı için destekleyicinin yine en az 900 TL gelire sahip olduğunu belgeleyebilmesi gerekmektedir.) Destekleyicinin sürekli gelirinin oturma izni başvurusu için yeterli olmadığı hallerde, diğer gelirleriyle gelir beyanı tamamlanabilir.

7. Geçerli sağlık sigortası Sigorta süresi, talep edilen oturma izni süresini kapsamalıdır. Yurt dışında yapılan özel sağlık sigortaları, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri (acenteleri) tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir.
3 / 9
İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında olanların durumlarını il sosyal güvenlik birimlerinden teyit ettirmeleri ve e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü bu belgeyi başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir. Aile oturma izni başvurularında destekleyicinin tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir. Özel sağlık sigortalarında “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı oturma izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır.

Oturma İzni

Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli aslını ibraz ediniz!

Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı örneğini koyunuz. Ülkemizde kalacağı süre zarfında sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalı ve bu belgelerde ilgili kurumun kaşesi/mührü ve e-imza/imzasının yer alması gerekmektedir. Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortası kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırmaları ve idareye bildirmeleri gerekmektedir.

Oturma İzni

Arnavutluk (100), Azerbaycan (20), Afganistan (250), KKTC (150), Sudan (100), Kosova (100), Gambiya (25), Yemen (25), Kırgızistan (100) ve Nijer (50)

ile Ülkemiz arasında mevcut “Sağlık İşbirliği Anlaşmaları” kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) oturma izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların ise en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden oturma başvurularında geçerli sağlık sigortası istenmemektedir. 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyüklerden geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz, ancak halihazırda geçerli sağlık sigortası bulunanların belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.

Oturma İzni

8. Uzun dönem ikamet izninde

sağlık sigortası ve pasaport süresi Bu izin için

en az bir yıl süreli sağlık sigortasına ve en az altı ay süreli geçerli pasaporta veya yerine geçen belgeye sahip olunması gerekmektedir.

9. Oturma izni harcı ve belge bedeli Harçlarınızı, sistemimiz üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak, süreksiz vergi tahsil eden vergi dairelerine, Maliye Bakanlığı veznelerine veya Maliye Bakanlığının anlaşmalı olduğu bankalara başvuru numaranızı bildirerek ödeyebilirsiniz. Oturma izni harç ve belge bedelinin ödendiğine dair makbuzları başvuru belgelerine eklemeniz gerekmektedir. Ödeme makbuzlarınızı iki nüsha halinde isteyiniz. Bu nüshalardan birisi sizde kalacak, diğeri başvuru belgelerine eklenecektir. Sistemimiz üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak ödeme yapılması halinde ayrıca makbuz sunulması gerekmemektedir.

Oturma İzni

4 / 9 Uzatma başvurularında, başvuru dosyanıza sadece harç ve belge bedelini ödediğinize dair makbuzu koyunuz! Sistemimiz üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak ödeme yapılması halinde ayrıca makbuz sunulması gerekmemektedir. (!) BAŞVURU DOSYANIZA PARA, ÇEK VE SAİR ÖDEME ARAÇLARINI KOYMAYINIZ !!!

10. Eksik belge Eksik belgelerin tamamlanabilmesi için idarece 30 güne kadar süre verilebilir. Eksik belgelerinizi belirlenen süre zarfında tamamlamamanız halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. Uzatma başvurularında eksik belge olması halinde il göç idaresi müdürlüklerince beyan ettiğiniz Türkiye’deki adres veya iletişim bilgileri kullanılarak tarafınıza ulaşılacaktır. Adreste bulunmama veya iletişim bilgilerinin doğru olmamasından başvuran sorumludur.

11. Başvurunun bizzat yapılması Oturma izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular yabancının yasal temsilcisi veya vekaletnamesini ibraz eden avukatı aracılığıyla da yapılabilir, ancak idare başvuru sırasında yabancının da hazır bulunmasını isteyebilir.

12. Mülakat/görüşme İdare yabancının Türkiye’deki kalış amacının net bir şekilde ortaya konabilmesi için gerektiğinde yabancıyla görüşme yapabilir.

13.Oturma izni

müracaat belgesi Başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bu belge başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. Oturma İzni Müracaat Belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler temel alınarak doldurulur. Oturma izni için müracaat ettikten sonra, Oturma izni belgesinin çıkmasını beklemeden tekrar dönmek üzere kısa süreliğine Türkiye’den ayrılacak yabancılar, talep ettikleri Oturma izni süresinin içinde olmak ve harç makbuzlarını (harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç olmak üzere) ibraz etmek kaydıyla oturma izni müracaat belgeleriyle sınır kapılarından çıkışta cezalı ikamet harcı ödemeden ülkeden çıkış; on beş (15) gün içinde döndükleri takdirde de vizeye tabi ülke vatandaşları olsalar dahi vize almadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.

14. Türkiye’de kalınacak adres (Barınma) Türkiye’de ikamet edeceğiniz adresi ve iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirmeniz gerekmektedir. Sizinle irtibata geçilebilmesi ve oturma izni belgenizin adresinize ulaştırılabilmesi için adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize eklemeniz gerekmektedir.

Oturma İzni

5 / 9. Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. Yat turizmi amacıyla gelecek yabancılar yatlarının bağlı bulunduğu yat limanı adresini belgeleriyle belirtilmelidir. 3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır. Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır. Oturma izni süreniz içerisinde adresinizi değiştirmeniz halinde, 20 iş günü içinde il göç idaresi müdürlüğüne ve il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne gerekli belgeleri ibraz ederek bilgi veriniz.

Oturma İzni

15. Aynı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişiklikleri Oturma izni süresi içinde; (1) Aynı üniversitenin farklı bir fakülte/bölümünde öğrenime devam edilmesi, (2) Aynı şehir dahilinde farklı bir üniversiteye geçiş yapılması, durumlarında yabancının öğrenci statüsünde kesinti olmaması kaydıyla, bilgilerinin güncellenmesi için durumunu il göç idaresi müdürlüğüne 20 iş günü içinde bildirmesi gerekmektedir.

16. Farklı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişiklikleri 10 gün içerisinde yeni üniversitesinin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne oturma izni için müracaat edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin bütün işlemleri yeni üniversitesinin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

Oturma İzni

17. Taşınmaz sahibi olunması Taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerini kapsayan paylı veya elbirliğiyle mülkiyet durumlarında konut olarak kullanılan taşınmaz, aile üyelerine de oturma iznine başvuru hakkı verir. Diğer aile üyelerini kapsamayan taşınmazlar, bunlar için sadece maddi imkanın tespitine dayanak oluşturabilir. Konutun şahsınıza ait olduğunu gösteren resmi belge (konutun tapusu) istenir. Hali hazırda konutun mülkiyetinin yabancı kişinin üzerinde devam ettiğine dair belgenin onaylı örneği ibraz edilmelidir.

18. Adres değişikliklerinin bildirilmesi oturma izni süreniz içerisinde adresinizi değiştirmeniz halinde, 20 iş günü içinde il göç idaresi müdürlüğüne ve il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne gerekli belgeleri ibraz ederek bilgi veriniz.

Oturma İzni

19. Adli sicil kaydı Yabancı, idarece istenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalınıyorsa bulunulan ildeki adliyelerden veya adliye saraylarından alınabilir.

Oturma İzni

20. Doğum belgesi Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Oturma İzni

21. Ebeveynlerin ölümü veya boşanmaları Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Oturma İzni

22. Muvafakatname ve taahhütname Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır. Önlisans ve üzeri öğrenim göreceklerden on sekiz yaşını tamamlamayanların ülkemizde öğrenim görmelerine izin veren ebeveyninin muvafakati yeterli kabul edilmektedir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

23. Aile oturma izninden kısa dönem oturma iznine geçiş Kısa dönem oturma iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:

Oturma İzni

7 / 9  Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)  Destekleyicinin ölüm belgesi Bu belgeler Türk makamlarından (il/ilçe nüfus müdürlükleri) alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Oturma İzni

24. Evlilik cüzdanı Evlilik cüzdanı veya evli olduklarını kanıtlayan belgedir. Türk makamları dışından alınan bir belge ise, Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Evlilik Cüzdanının ilk üç sayfasının fotokopisi getirilmeli ve aslı ibraz edilmelidir. Evli olunduğunu gösteren belge İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.

25. Nüfus kayıt örneği Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna kayıtlı olduğunuzu gösteren belgedir. İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir. Türk makamları dışından alınan bir belge ise, Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Oturma İzni

26. Tedavi görenlerin belgeleri İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında tedavi olmak amacıyla ülkemize gelen yabancılar durumlarını belirten belge sunmalıdır. Tedavinin süresini gösterir belge, başhekim ve bir hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalıdır. Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

27. Tedavi görenlerin refakatçileri Arnavutluk (100), Azerbaycan (20), Afganistan (250), KKTC (150), Sudan (100), Kosova (100), Gambiya (25), Yemen (25), Kırgızistan (100) ve Nijer (50) ile Ülkemiz arasında mevcut “Sağlık İşbirliği Anlaşmaları” kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) oturma izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.
8 / 9
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların ise en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden oturma izni başvurularında geçerli sağlık sigortası istenmemektedir.

Oturma İzni

28. Sosyal yardım alınmadığına dair belge Valilikler/Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilir.

29. Uzatma başvurularında dikkat edilecek hususlar Uzatma başvurularında, başvuru dosyanıza sadece pasaportunuzun fotokopisini koyunuz. Pasaportunuzun aslını göndermeyiniz! Uzatma başvurularını iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla veya kargoyla göndermeniz gerekmektedir. Adi posta olarak gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir! Harçlarınızı, sistemimiz üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak, süreksiz vergi tahsil eden vergi dairelerine, Maliye Bakanlığı veznelerine veya Maliye Bakanlığının anlaşmalı olduğu bankalara başvuru numaranızı bildirerek ödeyebilirsiniz. Oturma izni harç ve belge bedelinin ödendiğine dair makbuzları başvuru belgelerine eklemeniz gerekmektedir. Ödeme makbuzlarınızı iki nüsha halinde isteyiniz. Bu nüshalardan birisi sizde kalacak, diğeri başvuru belgelerine eklenecektir. Sistemimiz üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak ödeme yapılması halinde ayrıca makbuz sunulması gerekmemektedir. Uzatma başvurularında, başvuru dosyanıza sadece harç ve belge bedelini ödediğinize dair makbuzu koyunuz! Sistemimiz üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak ödeme yapılması halinde ayrıca makbuz sunulması gerekmemektedir.

Oturma İzni

Başvuru dosyalarına para, çek ve sair ödeme araçlarını koymayınız !!!

Belgelerin sistem üzerinden başvuru yapıldıktan sonra 5 İŞ GÜNÜ içinde gönderilmesi gerekmektedir. Postadan gelmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Oturma izni harcı ile Oturma izni belge bedeli ödendikten sonra istenen tüm belgelerin makbuzlarla birlikte (makbuzların bir nüshası sizde kalacak) A4 boyutunda büyük zarf içinde başvuruda bulunulan il göç idaresi müdürlüğüne PTT iadeli taahhütlü veya kargo aracığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Tüm başvuruların PTT iadeli taahhütlü veya kargo ile ayrı ayrı gönderilmesi gerekmektedir. Aynı zarf ile iletilen birden fazla kişiye ait başvuru belgeleri işleme alınmayacaktır. Postayla iletilen belgelerin beyan edilen bilgilerden farklı olmasından veya başvurunun eksik belge sebebiyle değerlendirmeye alınamamasından kaynaklanan sorunlardan (posta/kargoya ilişkin sorunlar hariç) başvuran sorumludur.

Oturma İzni

30. İdarece ek bilgi ve belge istenmesi İl göç idaresi müdürlüğü yetkilisi başvuruları değerlendirirken kişilerin farklı durumlarını göz önünde bulundurarak her zaman beyan edilen hususlara ilişkin destekleyici bilgi ve belge isteyebilir.

9 / 9
31. Davete uyma yükümlülüğü Kanunun 97 nci maddesi uyarınca yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler; Türkiye’ye girişi veya Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması, hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirler. Bu işlem, idari gözetim olarak uygulanamaz ve bilgi alma süresi dört saati geçemez.

1. KISA DÖNEM OTURMA İZNİ ORTAK BELGELER

Oturma İzni

Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)  Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

Oturma İzni

Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen oturma izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.) o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı oturma izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

2. KISA DÖNEM OTURMA İZNİ ORTAK AÇIKLAMALAR

Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize ekleyiniz. Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz. Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. 3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır. Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır. Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir.

Oturma İzni

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır.

Oturma İzni

Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3 sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine eklenir.

3. KISA DÖNEM OTURMA İZNİ KALIŞ NEDENLERİNE GÖRE BELGELER

Kalış Nedeni 3.1. Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (kazı çalışması ve yüzey araştırması yapacaklar için)  Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge

3.2. Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar  Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)

3.3. Ticari bağlantı veya iş kuracaklar  Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler [Gerekli görülmesi halinde kişi veya şirketlere ilişkin araştırma yapılarak destekleyici bilgi ve belge talep edilebilir (noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil gazetesi, noter onaylı imza sirküleri gibi)]

Oturma İzni

3.4. Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar  Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

3.5. Staj amaçlı değişim programları çerçevesinde eğitim görecekler (öğrenim amacı taşımayan programlar)  Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

3.6. Turizm amaçlı kalacaklar  İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
3 / 14

3.7. Aile oturma izninden kısa dönem oturma iznine geçenler  Önceki oturma izni belgesinin aslının ibrazı (fotokopisi başvuru belgelerine eklenir)  Kısa dönem oturma iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler

Oturma İzni

Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı) o Destekleyicinin ölüm belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı; yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

3.8. Tedavi görecekler  Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge (Tedavinin süresini göstermeli, başhekim ve bir hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalı)

Oturma İzni

3.9. İdari makamların talebi  İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı kaşeli/mühürlü belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

3.10. Adli makamların talebi  Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

3.11. Adli makamların kararı  Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

3.12. Yükseköğrenimini tamamlayıp 6 ay içinde müracaat edenler  Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

3.13. Anlaşmalar çerçevesinde eğitim  Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Oturma İzni

3.14. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar  Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

3.15. Kamu kurumları aracılığıyla eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar  Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli)

3.16. İdari makamların kararı  İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

4. ÖĞRENCİ OTURMA İZNİ ORTAK BELGELER

Oturma İzni

Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)  Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde oturma izni belgesi düzenlenmeyecektir!)  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)  Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

Oturma İzni

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.) o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı veya imzalı, kaşeli belge o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı oturma izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)  Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

5 / 14

5. ÖĞRENCİ OTURMA İZNİ ORTAK AÇIKLAMALAR

Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortası kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. Öğrencilik belgeleri, öğrenim görülen kurumdan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak alınacaktır. Normal öğrenim süresinde mezun olamamanız durumunda, tekrar ettiğiniz ve aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanabildiğinizi gösterir nitelikte bir öğrenci belgesi getirdiğiniz her yıl için bir seferde en fazla 1 yıllık ikamet izni düzenlenebilmektedir. İlkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak öğrencilerin öğrenci ikamet iznine başvurabilmeleri için öğrenim amacına uygun vize ile gelmeleri gerekmektedir.
Herhangi bir üniversitede ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olmayıp yalnızca Türkçe öğrenme programına kayıtlıysanız öğrenci ikameti izni başvurusunda bulunamazsınız. Kısa dönem ikamet iznine başvurmanız gerekmektedir.

Açık öğretim programına kayıtlıysanız öğrenci oturma izni başvurusu yapamazsınız. Şartlarını taşıdığınız diğer oturma izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir.

Üniversitelere özel öğrenci, misafir öğrenci ve araştırma programı kapsamında geldiyseniz öğrenci ikamet izni başvurusu yapamazsınız. Şartlarını taşıdığınız diğer ikamet izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir.
İkamet izni süreniz içinde; (1) aynı üniversitenin farklı bir fakülte/bölümünde öğrenime devam etmeniz veya (2) aynı şehir dahilinde farklı bir üniversiteye geçiş yapmanız halinde, öğrencilik statünüzde kesinti olmaması kaydıyla, bilgilerinizin güncellenmesi için durumunuzu il göç idaresi müdürlüğüne 20 iş günü içinde bildiriniz.
Farklı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişikliği olması halinde 10 gün içerisinde yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne ikamet izni için müracaat etmeniz gerekmektedir. Bütün işlemleriniz yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır. Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize eklemeniz gerekmektedir.

Oturma İzni

Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. 3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır. Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır. Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir.

Oturma İzni

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır.

Oturma İzni

Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3 sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine eklenir.

Oturma İzni

Kalış Nedeni 5.1.

İlkokul (1 yıl)  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

5.2. Ortaokul (1 yıl)  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

5.3. Lise (1 yıl)  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

5.4. Askeri Liseler (1 yıl)  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

5.5. MEB’e bağlı olmayan okullarda öğrenim görenler (1 yıl) (uluslararası kuruluşlar, büyükelçilik ve konsolosluk okulları) (harca tabi)  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

Oturma İzni

5.6. Ön lisans (2 yıl)  Ortak Belgeler
7 / 14

5.7. Lisans (4 yıl)  Ortak Belgeler

5.8. Lisans – Diş Hekimliği / Eczacılık / Veterinerlik Fakülteleri (5 yıl)  Ortak Belgeler

5.9. Lisans – Tıp Fakültesi (6 yıl)  Ortak Belgeler

5.10. Harp okulları (4 yıl)  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

5.11. Yüksek Lisans (2 yıl)  Ortak Belgeler

5.12. Doktora (3 yıl)  Ortak Belgeler

5.13. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alanlar / TUS (3 yıl)  TUS kapsamında olunduğuna dair belge

5.14. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Alanlar / DUS (3 yıl)  DUS kapsamında olunduğuna dair belge

5.15. Üniversitesi tarafından Türkçe kursuna yönlendirilenler (1 yıl)  Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair kaşeli/mühürlü ve e-imzalı/imzalı belge (kursun süresi de belirtilmeli)

5.16. Erasmus Programı Kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl)  Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı “değişim programı” kapsamında olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

5.17. Diğer uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl)  Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı “değişim programı” kapsamında olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

6. UZUN DÖNEM OTURMA İZNİ

6.1. En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni  İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
8 / 14
 En az 6 ay geçerli pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaların fotokopileri alınır. Ayrıca başvuruda Son 8 yılda giriş-çıkış için kullanılan tüm pasaportların işlem gören sayfalarının fotokopilerinin de teslim edilmesi gerekmektedir.)  Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)  Önceki ikamet izin belgelerinin fotokopileri (varsa asıllarının ibraz edilmesi)  Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgenin aslı (Valilikler/Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilir)

Oturma İzni

Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı belge  Adli sicil kaydı Kendi ülke makamlarından ve Türk adli makamlarından alınabilir. (Ülkesine giriş/çıkış yapmaması nedeniyle kendi ülkesinden adli sicil kaydı verilemediğine dair belge ibraz edenlerden Türk makamlarından alacağı adli sicil kaydı yeterli kabul edilir) (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır)  Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge)  Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o

Oturma İzni

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.) o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge o En az 1 yıl süreli özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

7. UZUN DÖNEM OTURMA İZNİ AÇIKLAMALAR

Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize eklemeniz gerekmektedir.

Oturma İzni

9 / 14. Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. 3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır. Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır. Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir.

Oturma İzni

Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır. Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3 sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa imzalı ve kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine eklenir.

8. AİLE OTURMA İZNİ ORTAK BELGELER

Kendisinden;  İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)  Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için varsa pasaport veya yerine geçen belgenin kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaları)

Oturma İzni

 Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı ise)  İkamet/çalışma izni belgesinin, mavi kartlı ise belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı değil ise)  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı belge  Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır)

Oturma İzni

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.) o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır.

Oturma İzni

Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz!

Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)  Adli sicil kaydı [Kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]  Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge)

9. AİLE OTURMA İZNİ ORTAK AÇIKLAMALAR

Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize ekleyiniz. Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz. Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. 3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır. Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.

Oturma İzni

Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Oturma İzni

Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır. Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3 sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa imzalı ve kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine eklenir.

Oturma İzni

Başvuranın Yakınlığı 9.1. Destekleyicinin Eşi Kendisinden;  Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların) onaylı fotokopisi [Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)  Ortak Belgeler

9.2. Destekleyicinin Ergin Olmayan Çocuğu Kendisinden;  Ortak Belgeler

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)  Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında muvafakat beyanı [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.] 12 / 14

Oturma İzni

Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]  Doğum belgesi [Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir]

Oturma İzni

9.3. Destekleyicinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuğu Kendisinden;  Ortak Belgeler

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)  Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında muvafakat beyanı ]Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]  Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]

Oturma İzni

Doğum belgesi [Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]

9.4. Destekleyicinin Eşinin Ergin Olmayan Çocuğu Kendisinden;  Ortak Belgeler

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)  Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında muvafakat beyanı [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü

Oturma İzni

13 / 14
olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]  Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]

Oturma İzni

Doğum belgesi (Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)  Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların) onaylı fotokopisi [Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]

Oturma İzni

9.5. Destekleyicinin Eşinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuğu Kendisinden;  Ortak Belgeler

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)  Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında muvafakat beyanı (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)  Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

Oturma İzni

Doğum belgesi (Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

14 / 14

 Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların) onaylı fotokopisi [Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühülü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Yabancılara verilecek Oturma izni ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

Oturma izni

belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

 

OTURMA İZNİ BELGE BEDELİ

 

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanın Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği belirlenen 01.01.2019 tarihinden geçerli olacak oturma İzni Belgesi Değerli Kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

Değerli Kağıt 2018 2019
Bedeli
72,00 TL 89,00 TL

 

 

HARÇ MİKTARLARI

 

Yukarıdaki listede yer almayan ülke vatandaşları için Resmi Gazete’de yayımlanan miktarlar söyledir;

 

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş olan 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak oturma izni harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

OTURMA İZNİ HARÇ TUTARI

Yukarıdaki listede yer almayan ülke vatandaşları için Resmi Gazete’de yayımlanan miktarlar söyledir;

 

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş olan 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak oturma izni harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

OTURMA İZNİ HARÇ TUTARI

 

2018 2019

Oturma İzni Harç

1 aya kadar her gün için [Bu
Tutarı 1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için tezkere
tutar ilk ay için tezkere başına başına (39,70 TL)’den az,
(32,10 TL)’den az, (164,40 (203,40 TL)’den çok

 

 

TL) den çok olamaz] 17,20 olamaz] 21,20 Türk Lirasıdır.
Türk Lirasıdır. 1 aydan sonraki her ay için
1 aydan sonraki her ay için 135,20 Türk Lirasıdır.
135,20 Türk Lirasıdır.

 

Yukarıda belirtilen oturma izni harç tutarları herhangi bir ülke grubuna dahil olmayan Sırbistan, Fiji, Norveç, Oman, Kuzey Marina ülke vatandaşları için uygulanmaktadır.

2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde belirlenen www.goc.gov.tr adresinde yer alan ülke gruplarına göre harç miktarlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan 2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde oturma izni harcından muaf tutulmuştur.

Şunlara Bakabilirsin

Yabancı Sağlık Sigorta Fiyatları 2020

Yabancı Sağlık Sigorta Fiyatları 2020   Yabancı Sağlık Sigorta Fiyatları 2020 İkamet izni almak isteyen …

Bir yorum

  1. merhaba
    öğrenci ikamet izni almak istiyorum ne yapmalıyım?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir