İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020 | Güz Dönemi

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020 | Güz Dönemi                                                                                                                                                                                 

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020 | Güz Dönemi

 

 

Online Başvurular 02-08 Eylül 2020

Bilim(Yazılı)/Mülakat Sınav Tarihi – Saati -Yeri – 10 Eylül 2020- 10:00
(İlgili Ana Bilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.)

Sonuçların İlanı 14 Eylül 2020

Kesin Kayıtlar 16-17-18 Eylül 2020

Yedek Kontenjan Duyurusu 21 Eylül 2020

Yedek Başvuru (Dilekçe Alımı) 22 Eylül 2020

Yedek Sonuçların İlanı 23 Eylül 2020

Yedek Kesin Kayıtlar 24-25 Eylül 2020

Bir aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. Birden fazla programa başvuran adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Bilim(Yazılı)/Mülakat sınavı yapılacak olan programlar için başvurusu ONAYLANAN tüm adayların
sınava katılmaları zorunludur. Bilim(Yazılı)/Mülakat sınavına girecek adayların listesi ayrıca ilan
edilmeyecektir.
– Sınava katılmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Yabancı uyruklu adayların mülakat sınavına katılmaları zorunludur.

 

 

Adaylar başvurularını, 02-08 Eylül  2020 tarihleri arasında, mesai saati bitimi olan 17.00 kadar Üniversitenin Web sayfasından online olarak  https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx adresinden yapacaklardır.

 

Mülakat ve yazılı sınavları 10 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00’da başvurduğu Ana Bilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır. Diğer programlara başvuran adaylara mülakat yada yazılı sınavı yapılmayacaktır. Mülakat ve yazılı sınavına tabi tutulacak adaylardan başvurusu onaylanan tüm adaylar mülakat/yazılı sınavına gireceklerdir. Ayrıca mülakat/yazılı sınavına girecek adayların listesi ilan edilmeyecektir.

 

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihleri Üniversitemiz WEB sayfasında ilan edilecek, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İstenilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması durumunda başvurusu reddedilecektir.

Başvuru yapılan programın istemiş olduğu kabul koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar programa kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilecek ve ilişikleri kesilecektir.

 

Adaylar sadece tek bir programa (Ana BilimDalı/Bilim Dalı) başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru olması halinde aday başvuru hakkını kaybedecektir.

 

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 2020 Güz Dönemi

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020

Online olarak yapılan başvuruda adayların sisteme girmiş olduğu puanlar ile değerlendirilme işlemi gerçekleştirilecek olup, hatalı girme durumunda herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Adayların mezuniyet puanları 100’lük sistem üzerinden hesaplanacaktır. Bu nedenle adayların mezuniyet notunun 100’lük sistem üzerindeki karşılığı transkriptlerde belirtilmiş olmalıdır. Transkriptlerinde 100’lük sistem üzerinden mezuniyet notu belirtilmemiş olan adayların (4’lük not sistemine göre belirtilmiş olanlar), not ortalamalarının 100’lük sisteme göre karşılığı sadece, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu”na göre çevirilecektir. Üniversitelerin bireysel not dönüşüm tabloları kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

 

Yabancı Uyruklu, ÜNİP ve Yatay Geçiş kontenjanlarına adaylar 06-10 Ocak 2020 tarihleri arasında şahsen veya noter vekaleti yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Elden belge alınacağından online başvurular reddedilecektir. Yabancı uyruklu tüm öğrencilere mülakat sınavı yapılacaktır.

 

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020 Bahar Dönemi

2- DEĞERLENDİRME (SINAVSIZ)

1.Yüksek Lisans :

ALES puanının % 60’ı + Lisans not ortalamasının % 30’u + varsa yabancı dil puanının % 10’nun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

2.Doktora:

ALES puanının % 60’ı + Yabancı dil puanının % 10’u Hazırlık Sınıfı hariç en az 5 yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının % 30’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının % 30’u + ile toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşulu ile adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

3- DEĞERLENDİRME (SINAVLI)

 

1.Yüksek lisans:

ALES % 50 + Lisans not ortalamasının % 20 varsa Yabancı Dil Puanının % 10’u + sınav notunun % 20’nun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Toplam Puanı 50’den düşük olanın kaydı yapılmaz.

 

2.Doktora:

ALES % 50’si + Yabancı Dil Puanının % 10’u + mezuniyet not ortalamalarının % 20’si ile sınav notunun % 20’nin toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam Puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir.

 

3.Mülakat yada yazılı sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

Yüksek Lisans:

Lisans diplomasının onaylı sureti veya e-devleten alınan mezuniyet belgesi. Lisans not transkriptinin onaylı sureti

 

ALES sonuç belgesi (Sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış ve alınan notun en az 55 (elli beş) puan olması gerekmektedir). Varsa, Yabancı Dil Belgesinin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti. (Son beş (5) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puan aldığını gösterir belge)

 

Nüfus cüzdan Fotokopisi.

 

2 adet vesikalık fotoğraf.

 

Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir.) Özgeçmiş

 

Askerlik durum belgesinin aslı (Erkek Adaylar İçin)

 

Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

 

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020

Doktora:

 1. Yüksek Lisans diplomasının onaylı sureti veya e-devletten alınan mezuniyet belgesi.

 

 1. Lisans Diplomasının onaylı sureti veya e-devletten alınan mezuniyet belgesi.
 2. Lisans ve yüksek lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti
 3. ALES sonuç belgesi (Sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış ve alınan notun en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir).

 

 1. Son beş (5) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 (elli beş) puan aldığını gösterir belgenin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti.

 

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi

 

 1. 2 adet vesikalık fotoğraf
 2. Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir).
 3. Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için),
 4. Özgeçmiş

 

 1. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

 

YABANCI UYRUKLU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMINDA İSTENEN BELGELER :

 

 1. Lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği, (Yurtdışı Üniversitelerinden mezun adayların diplomalarının hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)

 

 1. Onaylı not durum belgesi örneği,

 

 1. Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları, sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

 

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlikle ilgili kısımlarının fotokopisi)

 

2 adet vesikalık fotoğraf.

Dilekçe (Enstitüden matbu olarak verilecektir.)

Özgeçmiş

Geçerli bir pasaport ve öğrenci vizesi.

 

Yabancı uyruklu adayların yukarıda istenilen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir.

 

1- Lisansüstü Programlara Başvuran Yabancı Uyruklu Ve Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşı Adaylarda Aranacak Koşullar Ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar Şunlardır:

 

 1. Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevirileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

 

 1. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

 

 1. Yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek lisans başvurularında yabancı dil başarı şartı aranmaz.

 

ç) Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları gerekir. (Son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir)

 

 1. Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili mülakat sınavına girerler.

 

 1. Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

 

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

 

 1. Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

 

 1. Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

 

 1. Dört yıllık lisans mezunlarının doktora programlarına başvurabilmeleri için yerleştirme puanı ALES veya eş değer kabul edilen bir sınavdan en az 80, lisans mezuniyet notunun en az 4 üzerinden 3 veya muadili, yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 65 puan olması gerekir.

 

ç) Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020 | Güz Dönemi

 1. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

 

 1. Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.

 

 1. Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

 

(3) Adayların kayıt işlemleri, ilgili enstitüler tarafından yapılır.

 

(4) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

 

 1. ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) için ayrılan kontenjanlara başvuracak adaylar bağlı bulundukları üniversitelerinden izin verildiğini gösterir belgeleri ve kesin kayıtta istenen yukarıda yazılan diğer belgeler ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter vekaleti yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Anabilim Dalları ile ilgili belirlenen başvuru şartları ÜNİP başvuruları içinde geçerlidir.)

 

 1. Ana Bilim Dalı dışından başvuru yapan öğrencilere Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görmesi halinde Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.

 

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ

 

 • Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

 

 • Yatay geçiş için öğrencinin;
 1. Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,
 2. Not ortalamasının tam notun en az %80’i olması,
 3. Yüksek lisans ve doktora programlarında tez aşamasına geçmemiş olması, (belgelendirilecek)
 4. Adayın başvurduğu programın giriş ön koşullarını sağlamış olması, gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz.

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru 2020

İnönü Üniversitesi Lisansüstü Başvuru 2020 | Güz Dönemi

 

Şunlara Bakabilirsin

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2020 Güz Dönemi

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2020 | Güz Dönemi

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2020 | Güz Dönemi Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2020 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir