Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020

Başvurular 07.01.2020 tarihi saat 10:00  ile 17.01.2020 tarihi saat 16:00 aralığında online olarak yapılacaktır.

Başvuru için tıklayınız.

 

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020

GENEL ŞARTLAR

K.K.T.C. uyruklu adaylar da Türk uyruklu adaylar ile aynı haklara sahiptir. Başvuru şartları K.K.T.C. uyruklu adaylar için aynı şekilde geçerlidir. Aşağıda genel başvuru şartları belirtilmiştir. Başvuru yapılan Enstitüler aşağıda belirtilenlere ek olarak talepte bulunabilir. Bu nedenle başvuru yapılacak program için ilgili Enstitü web sayfasında yer alan ilanların takibinin yapılması gerekmektedir.

1- Tezli yüksek lisans programına başvuruda adayın,

lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senatoca onaylanan ALES puanına veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olması gerekir.

Ayrıca öğrencinin;

a) Yabancı dil şartı olan programlar için ilgili dilde, YÖK/ÖSYM’ce kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden Senatoca onaylanan puanı almış olması,

b) Türkçe eğitim yapılan programlar için (a) bendinde belirtilen sınavlardan birinden en az 40 puan veya denk bir puan alınmış olması, (Ancak, Osmanlıcanın özel önem taşıdığı Türkçe programlar için yabancı dil şartı yerine, Senatonun onayı ile Osmanlıca şartı da getirilebilir.) gerekir.

2- Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan sınavlarda elde edilen puanın kabulünde sınavı yapan kurumun belirlediği sınav geçerlilik süresi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belirlenmiş olmaması halinde, YÖK tarafından konulmuş sürelere göre işlem yapılır.

3- Program için şart koşulan yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında en az üç yıl eğitim görerek mezun olanlar, bu durumlarını resmi olarak belgelendirmeleri halinde, söz konusu yabancı dile ilişkin puan şartından muaf tutulurlar.

4- Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki tezli yüksek lisans programlarına başvuruda ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile yabancı dil puanı şartı aranmaz.

5- Spor bilimlerinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan tezli yüksek lisans programlarına başvuruda YÖK tarafından yapılan düzenlemelere aykırı olmamak kaydı ile Senato kararı ile ALES ve/veya yabancı dil puanı şartı aranmayabilir.

6- Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda,

adayın lisans diplomasına sahip olması gerekir. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile yabancı dil şartı aranmaz.

7- Doktora programına başvuruda adayın anadili dışında, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. Ayrıca; a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 60 ALES puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması, b) b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve doktora programında başvurduğu puan türünde en az 60 ALES puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması, gerekir.

8- Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için;

a) Tıp fakültesi mezunları; lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak şartıyla TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya 60 puandan az olmamak şartıyla ALES sayısal puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması, b) Tıp fakültesi mezunu olmayanlar ise; yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine) ve 60 puandan az olmamak kaydıyla ALES sayısal puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden alınan denk puana sahip olması, c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalaması en az 80/100 veya 3,00/4,00 ya da muadili olmalı ve başvurduğu puan türünde en az 80 ALES puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması, gerekir.

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020

9- Sanatta yeterlik programına başvuruda adayın YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. Ayrıca; a) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar veya lisans düzeyinde eğitim veren diğer okulların güzel sanatlar alanında özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlerinden mezun olan adayların lisans diplomasına ve en az 80/100 veya 3,00/4,00 ya da bunlara eşdeğer mezuniyet not ortalamasına sahip olması, b) Diğer lisans programlarından mezun olan adayların lisans diplomasına ve ALES sözel puan türünde en az 80 puana veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması, c) Yüksek lisans programlarından mezun olan adayların yüksek lisans diplomasına ve ALES sözel puan türünde en az 55 puana veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması, gerekir.

10- Başvuru için ALES ve eşdeğeri sınavlarda uygulanan puan türlerinden hangisinin şart koşulduğuna anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile karar verilir.

11- Başvurulan program için akademik takvimde ilan edilmiş olan kesin kayıt süresi sona erene kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar ile tezini savunmak üzere ilgili enstitüye teslim etmiş olan öğrenciler şartlı ön kabul kapsamında başvuruda bulunabilir. Şartlı ön kabule ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

12- Aynı yarıyılda sadece bir tane tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programına başvuru yapılabilir, bununla birlikte en fazla iki tane de tezsiz yüksek lisans programına başvurulabilir.

13- Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

14- Yüzlük not sistemi uygulamayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin notlarının yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün bu konuda ilan ettiği tablo dikkate alınarak hesaplanır.

15- Adayın ana dilinin ne olduğu konusunda adayın beyanı esas alınır.

 

Marmara Üniversitesi Yabancı Uyruklular için Yüksek Lisans Başvuru Şartları

1- Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, programın kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Senatonun kararı ile belirlenir.

2- Yabancı uyruklu kontenjanına başvuranlar için ALES veya eşdeğer bir sınavdan belirli bir puan almış olma şartı aranmaz.

3- Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da Marmara-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az B2 veya denk puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir.

4- Yabancı dilde eğitim yapılan programlar hariç olmak üzere, üçüncü fıkrada belirtilen belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, diğer başvuru şatlarını taşımaları halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul kapsamında, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde kabul edilir. Bu tür adaylar, programa kayıt olma hakkını kazanırlarsa, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde kayıt edilirler. Türkçe öğrenme şartlı ön kabul ile aday, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe kursuna en az bir akademik yıl süre ile devam etmeyi ve Üniversite tarafından yapılan Türkçe sınavından, şart koşulan puanı almayı yazılı olarak taahhüt eder. Taahhütte bulunmayan veya taahhüdünü yerine getirmeyen aday, öğrencilik hakkını kaybeder. Türkçe kursuna bir yarıyıl devam etmekle birlikte, söz konusu sınavdan şart koşulan puanı alan adaylar da öğrencilik hakkı elde etmiş olur.

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020

5- Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu adayın yüksek lisans programına başlayabilmesi için anadilinin programın eğitim diliyle aynı olması veya yurt içindeki herhangi bir üniversiteden ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı bir yükseköğretim kurumundaki aynı dilde eğitim yapılan bir lisans/lisansüstü programdan mezun olması veya Yabancı dil şartı olan programlar için ilgili dilde, YÖK/ÖSYM’ce kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden ya da Üniversitece yapılan yabancı dil sınavından Senatoca onaylanan puanı almış olması Yabancı dilde eğitim yapılan doktora programına yabancı uyrukluların başvurması halinde ise bu maddenin beşinci fıkrasındaki şarta ilave olarak, adayın ana dilinin dışında YÖK tarafından kabul edilen ikinci bir dilden yeterli puanı almış olması zorunludur. Ancak, ana dili programın dilinden farklı olan adayın, programın eğitim dilinde yeterli puana sahip olması, ikinci dil şartını karşılar.

6- Çalışma, oturma/ikamet, geçici koruma, refakat, sığınma ve benzeri resmi izinlerden herhangi biri dolayısıyla Türkiye’de bulunan yabancı uyruklulardan ayrıca öğrenci vizesi talep edilmez. 7- Enstitüler bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kayıt süreçlerine ve bunların tarihlerine ilişkin olarak özel düzenlemeler getirebilir.

 

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİ

Bilim Dalı I. Dönem II. Dönem
Krd. Ücret Krd. Ücret Toplam Ücret
Çalışma Ekonomisi 15 4500 16 4800 9300
Yönetim ve Çalışma Psikoloji 18 5400 16 4800 10200
Muhasebe Finansman 18 5400 16 4800 10200
Pazarlama 18 5400 16 4800 10200
Perekendecilik ve Satış Yönetimi 18 5400 16 4800 10200
Yönetim ve Organizasyon 18 5400 16 4800 10200
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi 18 5400 16 4800 10200
Sayısal Yöntemler 15 4500 16 4800 9300
Muhasebe Denetimi 18 5400 16 4800 10200
İnsan Kaynakları Yönetimi 15 4500 16 4800 9300
Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi 15 4500 16 4800 9300
Uluslararası İşletmecilik 18 5400 16 4800 10200
Global Pazarlama 15 4500 16 4800 9300
Gayrı Menk. Değerlemesi ve Finasmanı 18 5400 16 4800 10200
Stratejik Marka Yönetimi 18 5400 16 4800 10200
İşletme Hukuku
18 5400 16 4800 10200
Muhasebe Finansman (İng) 15 6000 16 6400 12400
Yönetim Organizasyon (İng) 15 6000 16 6400 12400
Üretim Yönetimi ve Pazarlama(İng) 15 6000 16 6400 12400
Sayısal Yöntemler (İng) 15 6000 16 6400 12400
Yöneticiler İçin Karar Bilimleri (ingilizce 15 6000 16 6400 12400
Uluslararası Politik Ekonomi 18 5400 16 4800 10200
Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları 18 5400 16 4800 10200
Yönetişim Ve Sivil Toplum Kuruluşları 18 5400 16 4800 10200
Kamu Politikası 18 5400 16 4800 10200
Özel Hukuk 18 5400 16 4800 10200
Kamu Hukuku 18 5400 16 4800 10200
Sağlık Hukuku 18 5400 16 4800 10200
Uygulamalı Ticaret Hukuku 15 4500 16 4800 9300
İktisat Politikası 15 4500 16 4800 9300
Uluslararası İktisat 15 4500 16 4800 9300
Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi 18 5400 16 4800 10200
İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi 15 4500 16 4800 9300
Finansal İktisat 15 4500 16 4800 9300
İktisat (İng) 15 6000 16 6400 12400
Maliye Teorisi 15 4500 16 4800 9300
Mali Hukuk 15 4500 16 4800 9300
Mali İktisat 15 4500 16 4800 9300
Ekonometri 18 5400 16 4800 10200
Finansal Ekonometri 18 5400 16 4800 10200
Yöneylem Araştırması 18 5400 16 4800 10200
İstatistik 15 4500 16 4800 9300
Sosyal Araştırmalarda İstatistik 15 4500 16 4800 9300
Gazetecilik 15 4500 16 4800 9300
Yayıncılık Yönetimi 18 5400 16 4800 10200
Halkla İlişkiler 15 4500 16 4800 9300
Reklamcılık ve Tanıtım 15 4500 16 4800 9300
Kişilerarası İletişim 15 4500 16 4800 9300
Radyo – TV 15 4500 16 4800 9300
Sinema 15 4500 16 4800 9300
İletişim Bilimleri 15 4500 16 4800 9300
Bilişim 15 4500 16 4800 9300
Not: Türkçe Programlarda Her Bir Kredi 300 TL olarak ücretlendirilmiştir.
        Yabancı Dilde Eğitim Yapan Programlarda Her Bir Kredi 400 TL olarak ücretlendirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir