Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru 2020 | Güz Dönemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru 2020 | Güz Dönemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru 2020 Güz Dönemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru 2020 | Güz Dönemi

 

BAŞVURU ŞEKLİ

1) Lisansüstü başvurular; https://ubs.omu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru belgeleri şahsen ya da posta/kargo yoluyla kabul edilmeyecektir.

 1. a) Adaylar, koşullarını sağladığı en fazla 2 (iki) programa başvuru yapabilecektir.

Birden fazla programa başvuru durumunda ayrı ayrı aday numarası ve şifre alınacaktır.

Aynı anda birden fazla tezli lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 1. b) Adaylar; Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Doktora/Sanatta Yeterlik Programları için), Lisans Transkripti, ALES, Yabancı Dil Belgesi (tezli yüksek lisans programları için varsa, doktora/sanatta yeterlik programları için zorunlu) başvuru sırasında “başvuru sistemine” yükleyecektir.
 1. c) Başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan ve geçici listede hata düzeltme isteğinde bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilecektir.

Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

  KONTENJANLAR ve ÖZEL ŞARTLAR

Kontenjanlar ve lisansüstü programlara başvurularda aranan özel şartlar için TIKLAYINIZ.

Uluslararası öğrenci lisansüstü başvuruları bu kontenjanlara dahil değildir.

 

MEZUNİYET DURUMU

1) Tezli yüksek lisans programlara başvurabilmek için adayların, bir lisans programından mezun olmaları gerekir. Başvuru tarihlerinden sonra bir lisans programından mezun olduğu tespit edilen adayların başvurusu geçersiz sayılacak, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilecektir.

2) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

Ayrıca;

 1. a) Tezli yüksek lisans veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi veren programlardan mezun ya da yüksek lisans tez savunma sınavından başarılı olanlar,

Tez savunma sınav tutanağı ile başvuru yapan aday, kesin kayıt işlemleri sırasında geçici mezuniyet belgesi/diploma getirmek zorundadır. Getirmemesi durumunda, doktora/ sanatta yeterlik programına kesin kayıt hakkını kaybedecektir.

 1. b) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olanlar doktora programlarına başvurabilir.
 1. c) Lisans veya yüksek lisans diploması yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır.

3) Uluslararası öğrenci başvurularında;

 1. a) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi/diplomanın dış temsilciliklerce Türkçe veya İngilizce diline çevrilmiş onaylı örneği,
 1. b) Yabancı uyruklu olup yurt dışında bir yükseköğretim kurumu mezunu olanlardan; “Sağlık Alanlarında” Diploma Denklik Belgesi istenir.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru 2020 | Güz Dönemi

  MEZUNİYET NOT ORTALAMASI (GANO)

1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede; adayın not ortalaması 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamasının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Transkript belgesinde not ortalaması 100’lük sisteme göre belirtilmemiş ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu için tıklayınız.

 1. a) Transkript belgesinde genel not ortalaması 4’lük sistemde olup, mezun olduğu üniversitesinin 100’lük not dönüşümünü kullanacak adaylar kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde kendi üniversitelerinden alacakları 100’lük not karşılığının belirtildiği belgeyi beyan etmelidirler. Bu belgenin olmaması durumunda adayların, üniversitelerinin web sayfalarından aldıkları dönüşüm tablosu çıktıları üniversitelerince onaylı olması durumunda kabul edilecektir.
 1. b) Transkript belgelerinde 4’lük ve 100’lük genel not ortalamasının (GANO) birlikte bulunduğu durumlarda ise 100’lük not ortalaması dikkate alınacaktır.

2) Tıp Fakültesi mezunları hariç temel tıp bilimleri doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamalarının en az 75 olması gerekmektedir.

3) Lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuracak adayların 4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 80 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

4) Uluslararası öğrenciler için Lisans veya yüksek lisans transkriptinin Türkçe veya İngilizce diline çevrilmiş dış temsilciliklerce onaylı örneği

 

  AKADEMİK PERSONEL ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

(27.09.2017 tarihinden önce yapılan sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl, sonrakiler 3 yıl geçerlidir)

1) Adayların kontenjan tablosunda belirtilen puan türünde;

 1. a) Tezli yüksek lisans programlarında en az 55,
 2. b) Yüksek lisans diplomasıyla doktora programlarında en az 60,
 3. c) Lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programlarında en az 80,
 4. d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarında en az 70,
 5. e) Sanatta Yeterlik programlarına alan dışından yüksek lisans diplomasıyla yapılan başvurularda en az 75,
 1. f) Tezsiz yüksek lisans programına 6/2/2013 tarihinden önce kayıtlı veya mezun olan adaylardan, lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına başvurularda en az 70 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

2) Bunların dışında;

 1. a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde,
 1. b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Akdeniz Ülkeleri Üniversiteleri Topluluğu (C.M.U.) Yüksek Lisans Programlarında,
 1. c) Uluslararası öğrenci başvurularında ALES şartı aranmaz.

3) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının lisansüstü programlara başvurularında ALES puanı aranmaz. Bu adayların ön değerlendirme ve yerleştirme puanının hesaplanmasında ALES puanı 75 olarak değerlendirmeye alınır(25.06.2020 tarih ve 2020-179 sayılı Senato Kararı).

4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav sonuç belgesiyle başvuracakların en az 55 temel tıp puanına sahip olmaları gerekir.

 

YABANCI DİL PUANI

(Yabancı dil sınavlarından geçerlilik süresi belirtilmeyen KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır)

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanı ifade eder. Eşdeğerliği Kabul edilen yabancı dil sınavları için TIKLAYINIZ.

1) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil puan zorunluluğu yoktur. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların dil puanı sıfır olarak kabul edilir.

2) Doktora/Sanatta Yeterlik programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almaları gerekmektedir.

3) Eğitim dili, yabancı bir dil olan programlara başvuracak adaylar öğrenim görecekleri yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az, 65 veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almaları gerekmektedir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini öğrenim görecekleri yabancı dilde eğitim yapan bir bölümde tamamlayanlarda bu şart aranmaz.

4) Bilim alanı yabancı dille ilgili olan doktora programlarına başvuracak adayların, öğrenim görecekleri yabancı dil dışında ikinci bir yabancı dilden en az 55 veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almaları gerekmektedir.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru 2020 | Güz Dönemi

 DEĞERLENDİRME

Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan başvuruların değerlendirmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır. Yönetmelik için TIKLAYINIZ

Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi için TIKLAYINIZ

 

BAŞVURU TARİHİ, YERİ, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

(Tüm duyurular enstitümüz web sayfasında yapılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

31 Ağustos -09 Eylül 2020 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar https://ubs.omu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

 

GEÇİCİ LİSTENİN İLANI

10 Eylül 2020 Perşembe saat 10:00’da enstitümüz web sayfasında duyurulacaktır.

GEÇİCİ LİSTEYE İTİRAZLARIN ALINMASI

11 Eylül 2020 Cuma saat: 17:00’a kadar geçici listeye itirazlar alınacaktır.

Adaylar; başvuru formunda girdikleri hatalı puanlarla ilgili düzeltme isteklerini, aşağıda belirtilen e-posta adresine aday numarasını yazarak göndereceklerdir.

GİRİŞ/ÖZEL YETENEK SINAV LİSTELERİNİN İLANI

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik

23 Eylül 2020 Çarşamba Saat: 10:00

 

GİRİŞ/YETENEK SINAVI TARİHİ VE YERİ

(Sözlü ve/veya Yazılı)

Tezli Yüksek Lisans 29 Eylül 2020 Salı Saat: 10:00

Doktora/Sanatta Yeterlik 30 Eylül 2020 Çarşamba Saat: 10:00

Enstitümüz ana bilim/ana sanat dalı başkanlıkları

ASIL/YEDEK İLANI 02 Ekim 2020 Cuma Saat 17:00

 

İTİRAZLARIN ALINMASI

05 Ekim 2020 Pazartesi saat 17:00’a kadar enstitümüz e-posta adresine yapılacaktır.

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME

25 Eylül 2020 Cuma günü saat 17:00

 

 

SONUÇLARININ İLANI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI

“ASIL” KAYITLAR 06-09 Ekim 2020

“1.Grup YEDEK” KAYITLAR 12-14 Ekim 2020

“2.Grup YEDEK” KAYITLAR 15-16 Ekim 2020

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.
 1. Yüksek lisans için lisans, doktora/sanatta yeterlik için lisans ve yüksek lisans transkript belgesinin aslı ve fotokopisi.
 1. ALES sonuç belgesi,
 2. Yabancı dil belgesi,
 3. 1 adet fotoğraf,
 4. Adli sicil kaydı,
 5. Askerlik durum belgesi,

Kesin kayıt işlemleri enstitümüz öğrenci işleri bürosunda yapılacaktır.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

OMÜ UZEM Binası, Giriş Kat

Kurupelit Kampüsü, Atakum/SAMSUN

Web: http://lisansustu.omu.edu.tr

Başvuru sürecinde irtibat e-posta : lisansustu.kesinkayit@omu.edu.tr

 

 

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020 | Güz Dönemi

İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru 2020 | Güz Dönemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir