İstanbul Üniversitesi Yös başvuru tarihleri 2020 | İÜYÖS 2020

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021 | Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021 | Bahar Dönemi

Lisansüstü Eğitim

2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında kontenjan açılan aşağıda isimleri belirtilen enstitüler programlarına ait genel ve yurtdışı kontenjanlarına başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online olarak yapılacaktır.

“Online Başvuru” işlemine başlamadan önce, aşağıdaki linklerden kontenjanlar, başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz.

Online Başvuru Kılavuzu’na ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021 | Bahar Dönemi

GENEL KONTENJAN:

 • Türk ve yabancı uyruklu adaylar başvurabilir.
 1. Mezuniyet Koşulu için tıklayınız.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu için tıklayınız.
 3. Yabancı Dil Koşulu için tıklayınız.
 4. Yatay Geçiş Koşulu için tıklayınız.

 

Diğer Koşullar:

Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 Yüksek Lisans Yurtdışı Kontenjanı:

Yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar başvurabilir.

Mezuniyet Koşulu için tıklayınız.

 

Referans Mektubu ve Başvuru Evrakları:

Başvuru için istenen evraklar ile adayın başvurduğu alanda bilimsel çalışmaları bulunan en az iki akademisyenden alınan referans mektubunun öğrenci otomasyon sistemine taranarak yüklenmesi zorunludur..

Yatay Geçiş Koşulu için tıklayınız.

 

İstanbul Üniversitesi Yüksek ve Doktora Lisans Başvuru Tarihleri 2021 | Bahar Dönemi

Lisansüstü Eğitim

BAŞVURU,SINAV, MÜLAKAT VE KESİN KAYIT TARİHLERİ:

Doktora, Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin

TÜM ENSTİTÜLER
(Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü İŞLETME İKTİSADI
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enst.
ENSTİTÜSÜ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enst.
Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enst.)
Yüksek Lisans ve
Doktora/Sanatta Yeterlik 25 Ocak 2019-31 Ocak 2021

(saat 23:59’a kadar)

Adayları   İçin Başvuru Dönemi 18 Ocak 2021-06 Şubat 2021
Yüksek Lisans Ve Doktora Adayları İçin
Yabancı Dil Sınav Tarihi YOK 08 Şubat 2021
Yüksek Lisans ve Doktora Adayları İçin
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlan Tarihi YOK 10 Şubat 2021
Mülakat Dönemi 02-03  2021 09-13 Şubat 2021
Mülakat Sonuçlarının 5  Şubat 2021 15 Şubat 2021
Enstitüye Teslim  Tarihi
Değerlendirme 10  Şubat 2021 15  Şubat 2021
Sonuçlarının İlanı
Kesin Kayıt Tarihi 15-19  Şubat 2021 15-27  Şubat 2021
Yedek Adayların ilanı  23 Şubat 2021  1 Mart 2021
Yedek Adayların Sistem Üzerinden Başvuru Tarihi 25-26  Şubat 2021  1-2  Mart 2021
Yedek Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı  2 Mart 2021  3 Mart 2021
Yedeklerin Kesin Kayıt Tarihi  3-5 Mart 2021  3-4 Mart 2021

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021 | Bahar Dönemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESI YÜKSEK LİSANS  VE DOKTORA BAŞVURU KABUL İŞLEMLERİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 •  Genel ve Yurtdışı Kontenjanına başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.
 • Mülakat esnasında ve kesin kayıt sırasında başvuran adaylardan mezun olanların, lisans / yüksek lisans not ortalamalarını gösteren mezuniyet “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mezun olmayanların ise online başvuru esnasında sisteme girdikleri son dönem (Dört yıllık için 7’inci, 5 yıllık için ise 9’uncu) not ortalamasını gösteren “transkriptlerini” yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 • Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, başvuru doğrudan ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Yatay geçiş kontenjanı başvurusu için gerekli belgeler:

 • Adayların kayıtlı oldukları Enstitü’ den aldıkları hangi aşamada olduklarını belirtir yeni tarihli öğrenim durum belgesinin onaylı sureti,
 • Not durum belgesi (transkript) onaylı sureti,
 • ALES belgesinin internet çıktısı veya ALES eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
 • YDS belgesinin internet çıktısı veya YDS eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları silinir.

NOT:  2020-2021 kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır:
 • Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti.
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır
 • Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir. (Yabancı ülkelerdeki Tıp, Eczacılık veya Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olanlardan YÖK tarafından düzenlenecek denklik belgesini almış olmaları ve başvuru sırasında ibraz edilmesi şarttır.)
 • Klinik uygulaması olan sağlık alanlarında lisansüstü öğrenciliğe kabulü uygun bulunan ilgililerin öğrenciliklerinin ilk yılı içerisinde YÖK tarafından tanzim edilen Diploma Denklik Belgesini öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri, bu süre içinde belgeyi ibraz edemeyenlerin öğrencilikle ilişiklerinin kesileceği, bu ilk yıl içinde de öğrencilerin sadece ders almalarının uygun görüldüğü, tek başına hastaya müdahale gerektiren uygulamalarda bulunamayacakları, ancak gözlemci olarak bulunabilecekleri
 • Klinik uygulaması olan sağlık alanlarında lisansüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin öğrenciliklerinin devam ettirilmesine, ancak mezuniyet için YÖK tarafından tanzim edilen Diploma Denklik Belgesini öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti.
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.

Not: Başvuru sırasında başvuru yapan adaylardan kesin kayıt hakkı kazananların beyanlarının doğruluğunun kontrolü için kesin kayıt sırasında 7. Dönem not ortalamasını gösteren transkriptlerinin yanlarında bulundurması zorunludur.

·         ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

·         YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
·         Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm.).( 3 adet)
·         Programların genel kontenjanlarına başvuran Türk Uyruklu adaylardan Lisans veya Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan öğrencilerden, yurtdışında ikâmet ettiklerine dair onaylı belge. (1 adet)
·         Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)
·         Kesin kayıt için diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da mezun olunan yükseköğretim kurumundan onaylı suretinin getirilmesi.
·         Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi (Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu için (Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.)
·         İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu için
·         Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak veya e-devletten alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesinin aslı (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)
·         Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir, üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından “Türkçe Yeterlilik”, C1 belgesi veya onaylı sureti.
·         Adli sicil kaydının olmadığına dair e-devlet çıktısı
·         Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu. (ödemeler Öğrenci Otomasyon Sistemi’nden referans numarası alınarak Halk Bankası’na yapılmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ilgili banka ve ücret bilgilerinin ilgili Enstitüden öğrenilmesi gerekmektedir.) (Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet edip Yurtdışı Kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti yatırmak zorundadır.)

 

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021

·         Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular “online” yapılacaktır.
·         İbraz edilen Yabancı Dil Sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.
·         Online başvuruda sisteme girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.
·         Adaylar tezli yüksek lisans ve doktora programlarından yalnızca bir tanesine başvurabilirler. Bununla birlikte, arzu edildiği takdirde, tezsiz yüksek lisans programlarından da bir tanesine başvuru yapılabilir.
·         Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Ayrıntılı Bilgi İçin

·         İşletme İktisadi Enstitüsü’nde en fazla üç programa başvuru yapılabilir.

·         Kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.
·         Mülakat tarihi, yerleri ve sonuçlar ilgili Enstitü’lerin resmi web sitesinden ilan edilecektir.
·         Kontenjan teklif formunda da belirtildiği gibi “Özel Koşullar” dikkate alınarak başvuruların yapılması zorunlu olup, “Özel Koşullar”a uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.
·         Öğrencinin transkriptinde ya da diplomasında 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde, Yüksek Lisans programına başvurularda, İstanbul Üniversitesinin Lisans not dönüşüm tablosu, Doktora programına başvurularda ise İstanbul Üniversitesinin Yüksek Lisans not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
·         Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu adayların, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
·         ALES veya eşdeğeri sınav sonucu ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı dil sınavı (YÖKDİL) / Yabancı Dil Bilgi Tespit Seviye Sınavı (YDS) veya eşdeğeri sınav sonuçlarının, lisansüstü programlara başvuru tarihinden önce alınmış olması ve kesin kayıt sırasında onaylı sureti ile ibraz edilmesi gerekmektedir.
·         Kesin kayıt hakkı elde etmesine rağmen, kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan adayların yerine, ilgili Enstitünün belirleyeceği ve web sayfasında duyuracağı tarihte bir defaya mahsus olmak üzere yedek kaydı alınacaktır.
·         Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ait Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılma koşulları, ders kayıtları ve öğrenim ücretleri, Enstitünün web sayfasında duyurulacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kesin kayıtta 15 öğrencinin altında öğrenci kaydı yapıldığı takdirde program açılmayacaktır.

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2021 | Bahar Dönemi

ÖNEMLİ DUYURU:

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ DUYURUYU DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar, mezun durumda ise, transkript / mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notunu; henüz mezun olmayıp, lisans öğreniminin son yarıyılında ise, son yarıyıla kadar olan güncel not ortalamasını sisteme girmelidir.

Mezun ya da lisans öğreniminin son yarıyılında olan adaylar, sisteme not ortalamasını girmeden önce, Fakültelerinden basılı ve onaylı bir transkript belgesi almalıdır.

Adayların, başvurusu esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek lisans not ortalamalarını gösteren “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında ve kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Mülakat esnasında, başvuruda beyan edilen not ortalamasını gösterir transkript / mezuniyet belgesini mülakat jürisine ibraz edemeyen adaylar, mülakat sınavına alınmayacaktır.

Yüksek   lisans    ve    Doktora   programlarına    başvuran    adayların,   kesin     kayıt

döneminden önceki bir tarihte mezun olmaları ve mezuniyet belgelerinin onaylı bir kopyasını kesin kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.

Mezuniyet belgesini ve başvuru koşullarında belirtilen diğer belgeleri getirmeyen adayların kaydı yapılmayacaktır.

Öğrencinin transkriptinde / mezuniyet belgesinde 100 lük sisteme göre not ortalaması bulunuyorsa, sisteme muhakkak bu notun girilmesi gerekmektedir. 100 lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde, İstanbul Üniversitesi’nin not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 

İLETİŞİM:

ENSTİTÜ ADI

ADRES TELEFON
Besim Ömer Paşa Cad. Devlet Arşivleri 0212 440 20 00
Sosyal Bilimler Enstitüsü Binası, A Blok, No: 39
0212 440 20 01
Beyazıt/İstanbul
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bozdoğan Kemeri Cad. No: 6 Vezneciler 0212 414 30 00 /
Hamamı Sokağı, Vezneciler/İstanbul 22016
Fen Bilimleri Enstitüsü Esnaf Hastanesi Binası 4.kat 0212 440 00 00 /
Süleymaniye/İstanbul 14081-14082
Deniz Bilimleri ve Muskule Sokak No: 1 0212 440 00 00 /
İşletmeciliği Enstitüsü Vefa/İstanbul 26043
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Esnaf Hastanesi Binası 4.kat 0212 440 00 00 /
Tarihi Enstitüsü Süleymaniye/İstanbul 10056
İ.Ü.Havacılık Psikolojisi Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. 0212 4401774 /143880
Araştırmaları Enstitüsü No.:6 VEZNECİLER/İSTANBUL
İşletme İktisadı Enstitüsü İstanubul Üniversitesi-Cerrahpaşa 0212 473 70 70 /
(İşletme Fak.) Rektörlüğü Avcılar Kampüsü 18217-18218-18219
Avcılar/İstanbul
İ.Ü. Yabancı Diller Bölümü Kirazlı Mescit Sk. No: 31 0212 440 00 00
Süleymaniye, Beyazıt/İstanbul 26112

 

Anahtar Kelimeler: İÜ bahar dönemi lisansüstü başvuru tarihleri 2021. Lisansüstü başvuru 2021. İstanbul üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuru takvimi 2021. İstanbul üniversitesi 2020-2021 bahar dönemi eğitim/öğretim yılı lisansüstü başvuru tarihleri. Lisansüstü programları 2021. İstanbul üniversitesi yüksek lisans ve doktora programları. İstanbul üniversitesi yüksek lisans şartları, ücretleri, sonuçları. Lisansüstü Eğitim Akademik takvim. 2021 bahar dönemi yüksek lisans başvuruları ne zaman? İstanbul üniversitesi doktora kaç yıl, Hukuk yüksek lisans kaç yıl? 2021 öğretim yılı bahar dönemi, yarıyılı yüksek lisans başvuru, yerleştirme sonuçları.

 

Ayrıca şunlara bakabilirsiniz:

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihleri 2021

İstanbul Teknik Üniversitesi 2021 yılı Bahar dönemi için Yüksek Lisans başvuru tarihleri 

3 Yorumlar

 1. Merhabalar iyi gunler dilerik. İstanbul universitesi yuksek lisans başvuru tarihi ve kesin kayit hangi tarihlerde yayinlalicak?

 2. lütfen üniversitenizde mekatronik alanında kayıtların nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum. Ben SEUMO NJIMAH ALIYOU, okulunuzda okumak isteyen bir Kamerunluyum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tesettürlü escortfatih escorttürbanlı escorttravesti escorttaksim escortbeylikdüzü escortçapa escort

pendik escort bayan